Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 ORGANIZACJA URZĘDU

Organizacja Urzędu

W Urzędzie funkcjonują:
  - referaty;
  - biura;
  - jednoosobowe stanowiska pracy,.

W Urzędzie tworzy się następujące referaty, biura oraz stanowiska samodzielne:
  - Kancelaria Rady Miejskiej - RM;
  - Zespół Radców Prawnych - RP;
  - Urząd Stanu Cywilnego - USC;
  - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR;
  - Biuro Obsługi Klienta - BK (OK);
  - Referat Finansowy - FIN;
  - Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - TI;
  - Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; - GiOŚ
  - Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych - OC;
  - Stanowisko d/s Architektury i Budownictwa - BUA;
  - Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego - PR;
  - Stanowisko d/s Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - O i K.

Kierownictwo Urzędu stanowią:
  - Burmistrz - BM;
  - Zastępca Burmistrza - Z-ca;
  - Skarbnik Gminy - SK;
  - Sekretarz Gminy - SG. 

W Urzędzie ustala się następujące stanowiska kierownicze:
  - Zastępca Skarbnika;
  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich;
  - Kierownik Biura Obsługi Klienta;
  - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji;
  - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Pion Burmistrza Miasta:
  a/ Kancelaria Rady Miejskiej;
  b/ Urząd Stanu Cywilnego;
  c/ Radcy Prawni;
  d/ Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji;
  e/ Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska;
  f/  Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych;
  g/ Stanowisko d/s Architektury i Budownictwa.

Pion Zastępcy Burmistrza Miasta:
  a/ Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich;
  b/ Biuro Obsługi Klienta;
  c/ Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego;
  d/ Stanowisko d/s Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Pion Skarbnika:
  a/ Referat Finansowy;
  b/ Kasa.

Zadania merytoryczne poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego określa rozdział XI regulaminu.

Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności określone w opisach stanowisk i zatwierdzone przez Burmistrza, na wniosek kierowników Referatów.

Wielkość zatrudnienia w Urzędzie Miejskim określa Burmistrz w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia.

W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy.

W Urzędzie może być świadczona praca na podstawie umowy - zlecenia lub umowy o dzieło.

W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji projektów, powoływane przez Burmistrza.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |