Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Władze miasta ubiegłych kadencji / Burmistrz Głuszycy 2002 - 2010

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Burmistrz Głuszycy 2000 - 2010

 

Burmist.rz Głuszycy
Wojciech Durak

kadencja 2000 ÷ 2002
kadencja 2002 ÷ 2006
kadencja 2006 ÷ 2010

 

 

W sprawach mieszkańców przyjmuje w każdy wtorek
w godz. 830 ÷ 1530

Burmistrz Głuszycy, Wojciech Durak, jest Głuszyczaninem od 1978 r. Z zawodu chemik (aparatury procesów chemicznych), następnie mechanizator rolnictwa. Ukończył wiele szkoleń i seminariów z zakresu zarządzania i administracji, m. in.:

 • przekształcenia w gospodarce komunalnej w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,
 • starszy inspektor BHP.

Legitymuje się Certyfikatem Zarządzania Jednoosobową Spółką Gminy. 

Pracę zawodową podjął w 1978 r. w SKR Jugowice jako kierownik Zakładu Usług Mechanizacyjnych w Głuszycy. W 1982 r. podjął pracę w GS - Jedlina Zdrój jako kierownik wytwórni pasz, a następnie dyrektor oddziału GS-u w Głuszycy.

Od 2 stycznia 1984 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Głuszycy jako kierownik służby rolnej. Do 2000 r. praca w Urzędzie na różnych stanowiskach kierowniczych.

Radny Rady Miejskiej w Głuszycy II i IV kadencji.
Po referendum w Głuszycy 26. 03. 2000 r. zostaje wybrany Burmistrzem.
W bezpośrednich wyborach 27. 10. 2002 r. wybrany ponownie przez mieszkańców Głuszycy na Burmistrza Głuszycy.

Żonaty - czwórka dorosłych dzieci.

Oświadczenia majątkowe.

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Art. 33. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami):

 1. Wójt (burmistrz) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek wójta (burmistrza) przez radę gminy.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz.
 4. Wójt lub burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy. 
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5.  

§ 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:

 1. "Urzędem kieruje BURMISTRZ.
 2. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
  1) jednoosobowe reprezentowanie Gminy, w tym, w zakresie zarządu mieniem,
  2) powoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy,
  3) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
  4) nadzorowanie realizacji budżetu,
  5) wydawanie przepisów porządkowych formie zarządzenia, w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
  6) przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady,
  7) określenie Regulaminu w drodze zarządzenia,
  8) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
  9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
  10) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
  11) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego,
  12) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników Urzędu zgodnie z przepisami prawa pracy, Statutem i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu,
  13) przedstawianie Radzie wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika,
  14) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  15) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  16) wydawanie zarządzeń, w tym wprowadzających w życie inne regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
  17) niezwłoczne ogłaszanie, przyjętego przez Radę, budżetu Gminy.
 3. Burmistrz może:
  1) upoważnić Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz oświadczeń woli w imieniu Gminy,
  2) powierzyć Sekretarzowi określone kompetencje w zakresie pełnienia obowiązków Kierownika Urzędu,
  3) powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy."
Informację wytworzył: BG
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-08-19
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-19 14:10:15

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6685

 

 

 

do góry  |