Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy

Nr 1/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 518/2 o powierzchni 0,1111 ha, nr 518/3 o powierzchni 0,1237 ha położonych w Głuszycy przy ul. Górnej.

Nr 2/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha, nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha, nr 327/5 o powierzchni 0,1605 ha, nr 327/7 o powierzchni 0,1602 ha, nr 327/8 o powierzchni 0,1393 ha, nr 327/9 o powierzchni 0, 1382 ha, nr 327/10 o powierzchni 0,1076 ha położonych w Głuszycy przy ul. Warszawskiej.

Nr 3/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 819/1 o powierzchni 0,0937 ha, nr 819/2 o powierzchni 0,1092 ha, nr 819/3 o powierzchni 0,1355 ha położonych w Głuszycy przy ul. Górnej.

Nr 4/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji strychów w budynkach gminnych celem adaptacji na lokale mieszkalne.

Nr 5/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji komórek gospodarczych.

Nr 6/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2011.

Nr 7/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha, w Głuszycy przy ul. Warszawskiej.

Nr 8/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 9/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy„ [Załącznik 1]

Nr 10/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 11/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Nr 12/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 90/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2010r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

Nr 13/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lutego 2011 r.w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Nr 14/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy na rok 2011. [Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6]

Nr 15/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 16/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. [Załącznik nr 1]

Nr 17/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 18/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy.

Nr 19/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

Nr 20/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 112/1 o powierzchni 0,0884 ha położonej w Głuszycy Górnej, obręb 0001 Głuszyca Górna — Obszar Wiejski będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 69/2 o powierzchni 0,1243 ha położonej w Głuszycy Górnej, obręb 0001 Głuszyca Górna - Obszar Wiejski stanowiącą własność Krzysztofa Ruteckiego.

Nr 21/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wykonania zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu manewrowego między garażami przy ul. Pionierów w Głuszycy-Etap I" pod względem merytorycznym i użytkowym.

Nr 22/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 23/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

Nr 24/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 25/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Załącznik Nr 1/O/2011 do Zarządzenia nr 25/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 25.03.2011 roku.

Nr 26/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 27/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.
[
Dochody, Wydatki]

Nr 28/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2010 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 1. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów w 2010 r.
 5. Załącznik nr 5 - Zestawienie udzielonych dotacji w 2010 roku
 6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.
 7. Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów własnych oświaty za 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych w 2010 r.
 9. Załącznik nr 9 - Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz obligacji
 10. Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2010 r.
 11. Załącznik nr 11-- Informacja z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury w 2010 r.
 12. Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i rozchodów Instytucji Kultury w 2010 r.
 13. Załącznik nr 13, 14, 15, 16 - Załączniki Instytucji Kultury (basen, Łomnicka Chata, biblioteki, Centrum Kultury)

Nr 29/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca.

Nr 30/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie : ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2011/2012 prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Nr 31/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę mienia ciepłowniczego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

Nr 32/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 33/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 34/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własnosc Gminy Głuszyca.

Nr 35/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 36/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 37/O/2011 Burmistrza Głuszycy zdnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy".

Nr 38/O/2011 Burmistrza Głuszycy dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: powołania Komisji dla wyboru pracownika na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskania środków pomocowych i promocji.

Nr 39/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 40/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 02.06.2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przekazania obiektu basenu.

Nr 41/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 42/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/O/2011 z dnia 27 maja 2011 r.

Nr 43/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gluszyca na lata 2011-2025.

Nr 44/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.:
1. „Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi"
2. „Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca - usuwanie skutków powodzi etap II"
.

Nr 45/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/09 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 46/O/11Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 47/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.

Nr 48/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zaciągnięcie kredytu bankowewgo długoterminowego do kwoty 9.573.310 PLN".

Nr 49/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Nr 50/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania programu komputerowego FK 2000

Nr 51/O/2011 Burmistrza Głuszycy dnia 05 lipca2011 r. w sprawie: powołania Komisji dla wyboru pracownika na stanowisko młodszego referenta ds. zamówień publicznych, pozyskania środków pomocowych i promocji.

Nr 52/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 53/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Preisner ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 54/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Femiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 55/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Krzysztofa Kowacz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 56/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nr 57/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Nr 58/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95".

Nr 59/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego połozonego w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 4/2.

Nr 60/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 61/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 62/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 39a w Łomnicy działki nr 168/6 o powierzchni 0,2270 ha położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej.

Nr 63/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca - budowa placów zabaw".

Nr 64/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gluszyca na lata 2011-2025.

Nr 65/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 66/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu uzytkowego połozonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 12.

Nr 67/O/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 r.

Nr 68/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia  2011 r . w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Nr 69/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Głuszyca.

Nr 70/O/2011 Burmistrza   Głuszycy z dnia 25 sierpnia  2011 r.  w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1   w Głuszycy Górnej.

Nr 71/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia  2011 r.  w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

Nr 72/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia  2011 r.  w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

Nr 73/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia  2011 r.  w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy.

Nr 74/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia  2011 r.  w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Przedszkola w Głuszycy.

Nr 75/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Głuszyca za I półrocze 2011 roku.

Nr 76/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 77/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Nr 78/O2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 września 2011 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Nr 79/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 80/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 września 2011 r.

Nr 81/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: działka nr 414/54 o pow. 0,0020 ha, działka nr 414/55 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/56 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/57 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/58 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/59 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/60 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/61 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/62 o pow. 0,0020 ha, działka nr 414/63 o pow. 0,0020 ha, działka nr 414/64 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/65 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/66 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/67 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/68 o pow. 0,0020 ha, działka nr 414/70 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/71 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/72 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/73 o pow. 0,0019 ha, działka nr 414/74 o pow. 0,0020 ha, działka nr 414/75 o pow. 0,0020 ha położonych w Głuszycy przy ul. Pionierów.

Zarządzenie Nr 82/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 80/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2011 r.

Nr 83/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 84/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 wrześmoa 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nr 85/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 130 o pow. 0,1500 ha położoną w Grzmiącej w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 130.

Nr 86/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 87/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 października 2011 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 88/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 października 2011 roku w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Nr 47/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2011 r.

Nr 89/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 października 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 90/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek: nr 137/1 o powierzchni 0,0194 ha i działki nr 135/8 o powierzchni 0,0169 ha położonych w Łomnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działkami nr 37/1 i nr 135/8.

Nr 91/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty dróg i mostów w Głuszycy Górnej”.

Nr 92/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej dla ośmiu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Głuszyca”.

Nr 93/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 94/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości połozonych w Łomnicy, zabudowanych wyciągiem narciarskim.

Nr 95/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 października 2011 r.  w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca.
(
projekt uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.)

Nr 96/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 97/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 98/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: ustalenia cen za 1m3 drewna pozyskanego z usuwania drezw i wiatrołomów z terenów nieruchomości będących własnością Gminy Głuszyca.

Nr 99/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 r.

Nr 100/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca. (załącznik).

Nr 101/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 102/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 103/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 104/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 105/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 106/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca.

Nr 107/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.

Nr 109/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inewntaryzacyjnej celem przeprowadzenia , wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się w na wyposażeniu magazynu p/powodziowego.

Nr 110/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych.

Nr 113/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do sprawy wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |