Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002÷2006 / 2005 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2005 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2005

Uchwała Nr XXVII/146/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/147/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi) gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/148/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/149/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiąymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/151/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/152/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica. gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/153/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVIII/154/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwał Nr XXVII/151/2005, XXVII/152/2005, XXVII/153/2005

Uchwała Nr XXVIII/155/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej polozonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/156/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej polozonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/157/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm, Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/158/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Głuszyca na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i gminy Głuszyca na lata 2004-2011

Uchwała Nr XXVIII/159/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Uchwała Nr XXVIII/161/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/165/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/166/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/126/2004 z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/167/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie odstąpienia od zastosowania trybu odwołania ze stanowiska Pani Zofii Markiewicz - dyrektora gminnej instytucji kultury: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Burmistrowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2004 r.

Uchwała Nr XXX/169/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki

Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXX/171/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuzszy niż 3 lata

Uchwała Nr XXX/172/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od odpłaty rocznej ustalonej dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/174/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/175/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/176/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Głuszycy do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Uchwała Nr XXXII/177/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Łomnica (załacznik nr 1)

Uchwała Nr XXXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno- rekreacyjnego położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca (załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXIII/180/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/182/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie wrowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/184/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 ÷ 2007 (załącznik Nr 11 Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r)

Uchwała Nr XXXV/185/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawiezmiany % dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXXV/186/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXXVI/187/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/188/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/190/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/191/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
IR-1, DR-1, IL-1, DL-1, IN-1, DN-1.

Uchwała Nr XXXVI/192/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok 

Uchwała Nr XXXVII/194/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/196/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalenia opłat artycypacyjnych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała  Nr XXXVII/197/2005 Rady  Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/199/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie  zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-08 14:28:18


Pliki dodane do podstrony:
uchwała 200
uchwała 199
uchwała 198
uchwała 197
uchwała 196
uchwała 195
uchwała 194
uchwała 191_IN-1
uchwała 193
uchwała 192
uchwała 191_DN-1
uchwała 191_DL-1
uchwała 191_IL-1
uchwała 191_DR-1
uchwała 191_IR-1
uchwała 191
uchwała 190
uchwała 189
uchwała 188
uchwała 187
uchwała 186
uchwała 185
uchwała 184
uchwała 183
uchwała 182
uchwała 181
uchwała 180
uchwała 179z2
uchwała 179
uchwała 178z1
uchwała 178
uchwała 177
uchwała 176
uchwała 175
uchwała 174uz
uchwała 174
uchwała 173uz
uchwała 173
uchwała 172
uchwała 171
uchwała 170
uchwała 169
uchwała 168
uchwała 167
uchwała 166
uchwała 165
uchwała 164
uchwała 163
uchwała 162
uchwała 161
uchwała 160
uchwała 159
uchwała 158zPOS
uchwała 158zPGO
uchwała 158
uchwała 157
uchwała 156
uchwała 155
uchwała 154
uchwała 153z2
uchwała 153
uchwała 152z2
uchwała 152
uchwała 151z2
uchwała 151
uchwała 150
uchwała 149
uchwała 148
uchwała 147
uchwała 146


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4566

 

 

 

do góry  |