Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Udostępnienie informacji publicznej

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

dostęp do
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady dostępu do informacji publicznej:
1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art. 5 ust. 1). Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust. 2).

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIANIU:
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to między innnymi informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o:
 • ich statusie prawnym,
 • organizacji,
 • kompetencjach,
 • majątku,
 • osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz -
  w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych
  - w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa;
 • majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów.
Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu.
Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6 ust. 2).

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI:
Zgodnie z ustawą, udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (złożą się na niego strony internetowe instytucji publicznych;

 • stronę główną stworzy minister spraw wewnętrznych i administracji, on też określi standardy dla pozostałych stron, redagowanych przez poszczególne instytucje),
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK:
Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
(Informacje na temat opłat: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). -
"Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.")

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Miejski w Głuszycy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, możne pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takiej sytuacji:

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Urząd Miejski w Głuszycy wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może
uiścić opłatę:

 • wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

lub:

 • zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

lub:

 • wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Miejski w Głuszycy udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.

Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Ujednolicony tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej:
http://www.bip.gov.pl/articles/view/41

 

Informację wytworzył: Dariusz Ziębicki
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-07-26
Czas udostępnienia informacji: 2010-01-23 11:25:13


Pliki dodane do podstrony:
Wniosek


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 11296

 

 

 

do góry  |