Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006÷2010 / < 2008 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2008 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2008

Uchwała Nr XV/83/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008. (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Uchwała Nr XV/84/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Uchwała Nr XV/85/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/87/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/88/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadań z zakresu oświaty - prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej  Zespołu Szkół w Głuszycy

Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r.w sprawie przystąpienia do  utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2007 r.

Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr XVII/103/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załącznik)

Uchwała Nr XX/111/2008 Rady   Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad  korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi nr 354/3 o powierzchni 300 m2 stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Sierpnica

Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka”

Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca (załącznik 1)

Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 pażdziernika 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załącznik)

Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Głuszyca”

Uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych

Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - Uchylona Uchwałą Nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załączniki: 1, 2)

Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/142/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/143/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIII/144/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2008-01-15
Czas udostępnienia informacji: 2011-06-03 08:33:51

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4554

 

 

 

do góry  |