Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 19 marca  2012 r.

                                

                                Radni
                                Rady Miejskiej w Głuszycy
                                Sołtysi
                                Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U z 2001Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 27 marca 2012 r. o godz. 17.00
Sesja odbędzie się Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w GłuszycyPorządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 22/2012.
4. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
5. Uhonorowanie zasług Pana Kamila Kroczyńskiego odznaczeniem „Gwiazda Iraku”.
6. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez „Podziemne Miasto Osówka” Sp. z o. o.   w 2011 roku.
7. Informacja z realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych za 2011 rok.
8. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok.
9. Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna                      za 2011 rok  / działalność świetlic wiejskich/ - sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał :
    10.1. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Tajemniczy Trójkąt z siedzibą w Wałbrzychu.
    10.2. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie obrad.

           
                                                                                                       
                            Przewodniczący
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            (-) Grzegorz Pieroń
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
              

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |