Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Głuszyca, 13-04-2012 r.

GMINA GŁUSZYCA
UL. GRUNWALDZKA 55
58-340 GŁUSZYCA
NIP 886-25-72-750

B U R M I S T R Z    G Ł U S Z YC YNa podstawie art.11 ust.2  i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.), Burmistrz  Głuszycy ogłasza  konkurs ofert na zadanie:

ORGANIZACJA  WYPOCZYNKU  LETNIEGO  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI Z  TERENU  GMINY GŁUSZYCA
 

___________________________________
Głuszyca, 06-02-2012 r.

GMINA GŁUSZYCA
UL. GRUNWALDZKA 55
58-340 GŁUSZYCA
NIP 886-25-72-750

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IRiP.27.4.2012.

W związku z realizacją projektu: „Głuszyckie szkoły sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Wykonawcy/trenera na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu: polityki równości.

___________________________________
Głuszyca, 16-01-2012 r.

GMINA GŁUSZYCA
UL. GRUNWALDZKA 55
58-340 GŁUSZYCA
NIP 886-25-72-750

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu:
„Głuszyckie szkoły sukcesu”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyłonienia dwóch Wykonawców/trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

 • polityki równości
 • przeciwdziałania przemocy w szkole
 • rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Załączniki:

___________________________________
Głuszyca, 14-10-2011 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych –

Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością  sportową 
został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy
  -przyznana kwota dotacji – 4600 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „GIM Głuszyca” w Głuszycy
  -przyznana kwota dotacji – 1000 zł
 • Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” w Głuszycy
  -przyznana kwota dotacji – 4300 zł
 • Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy
  -przyznana kwota dotacji – 5100 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

______________________________________
Głuszyca, 31-08-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na zadanie:

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.

______________________________________
Głuszyca, 07-06-2011 r.

Konkurs na realizację  zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z  rodzin z problemem alkoholowym
z terenu gminy Głuszyca został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla ul.11-go Listopada 2a
  58-340 Głuszyca
  - przyznana kwota dotacji: 3500 zł
 • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ul. Podgórna 50 
  65-246 Zielona Góra
  - przyznana kwota dotacji: 3500 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

______________________________________
Głuszyca, 12-05-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.), Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs ofert na zadanie:
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.

 

 

 

 

 

 

 

28-04-2011 r.

Informacja dotycząca konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Zgodnie z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 ) oraz -zgodnie z Uchwałą Nr VI/3 0/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca.
Konsultacje trwały od dnia 12 kwietnia do 18 kwietnia 2011 r.
W wymienionym okresie żadna organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w/w ustawie nie złożyły opinii w sprawie programu.

 

07-04-2011 r.

Zarządzenie Nr 29/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca
.

SPRAWOZDANIE
ze współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
.

11-10-2010 r. 

Konkurs na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– Promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia na obiektach sportowych Orlik
został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy .
  -przyznana kwota dotacji – 2000 zł
 • Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy .
  -przyznana kwota dotacji – 4000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.


25-08-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
POPRZEZ ZAJĘCIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORLIK

przygotowała: Halina Bartyńska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-08-2010 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Informuje, że nie rozstrzygnięto konkursu na realizację zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia na obiektach sportowych Orlik ”.
 W  wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęła  żadna  oferta.
Konkurs na powyższe zadanie zostanie ogłoszony ponownie.

przygotowała: Halina Bartyńska 


 21-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZAJĘCIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORLIK

przygotowała: Halina Bartyńska


13-07-2010 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową
został rozstrzygnięty.
wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy
  - przyznana kwota dotacji – 4000 zł
 • Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy
  - przyznana kwota dotacji – 2000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

przygotowała: Halina Bartyńska 


 01-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przygotowała: Halina Bartyńska


 26-05-2010 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym
z terenu gminy Głuszyca został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Rzymskokatolicką Parafię NMP Królowej Polski w Głuszycy ul. Kłodzka 56 -przyznana kwota dotacji: 3000 zł
 • Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 3000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

przygotowała: H.Bartyńska


17-05-2010 r.

STYPENDIA
ZA NAUKĘ I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
za okres I-VI   2010r
wypłacane będą w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy
od  26 maja  2010 r. od godz.1000-1400
Inspektor ds. Edukacji i Spraw Społecznych

 30.03.2010 r.
 
 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Głuszyca
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 37 pozycja 518 z 26 lutego 2010 r.
akt:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/37/518

02.02.2010 r.
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2010 r.
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

21-04-2010 r.
Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu został rozstrzygnięty. Złożono trzy oferty.
W wyniku  ich rozpatrzenia dotacje przyznano n/w podmiotom :

 • MKS „Włókniarz„ Głuszyca - 24.000,- zł
 • CK-MBP w Głuszycy - 10.000,- zł
 • LZS „Ziemia Wałbrzyska„ -  1.000,- zł

< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |