Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Zgromadzenia i zbiórki publiczne / < Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych >

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną albo komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu 

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki wydawane jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów (wniosku i załączników). Wniosek podpisują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

Do wniosku należy załączyć:

 • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Statut stowarzyszenia, organizacji lub akt organizacyjny komitetu, jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
 • Plan organizacyjny zbiórki określający cel, formy, termin rozpoczęcia i zakończenia, obszar, sposób informowania o prowadzonej akcji, liczbę osób biorących udział w zbiórce i przewidywanych kosztach.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Stanowisko ds. Obywatelskich
  parter, pokój nr 7, 
  tel. 74 88 66 753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Panter).

OPŁATA SKARBOWA:

 • za podanie (wniosek) - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł,
 • za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej - 76 zł. 

TERMIN REALIZACJI:

Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 127 § 1 i 2, oraz art. 129 § 1 i 2.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pozwolenia na zbiórkę publiczną wydawane są w formie decyzji administracyjnych.
W zależności od obszaru na jakim przeprowadzona będzie zbiórka, pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent(gmina), starosta (powiat), marszałek województwa (województwo lub jego część przekraczająca jeden powiat) lub minister spraw wewnętrznych i administracji (więcej niż jedno województwo).

Zbiórki publiczne urządzane w interesie osobistym lub w celu osiągnięcia zysku są zabronione. Osoby organizujące lub przeprowadzające zbiórki nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:

 1. Dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną.
   
 2. Zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.
 3. Sprzedaży cegiełek wartościowych.
   
 4. Sprzedaży przedmiotów.

Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz ogłoszony w terminie l miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, póz. 162 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 874).
   
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz.1947).
 4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532) ze zmianami.
<<<
Informację wytworzył: Jadwiga Wiśniewska
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-12-27
Czas udostępnienia informacji: 2009-12-15 09:06:45

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 2915

 

 

 

do góry  |