Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Budżet / < Rok 2012 - projekt Budżetu Gminy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2012 - projekt Budżetu Gminy >

Projekt budżetu Gminy Głuszyca na 2012 rok,
pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Głuszyca - projekt.
Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2012.

 • Dochody budżetu Gminy Głuszyca - załącznik Nr 1 i Nr 1a.
 • Wydatki budżetu Gminy Głuszyca  - załącznik Nr 2.
 • Rozchody budżetu Gminy Głuszyca - załącznik Nr 3.
 • Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. - załącznik Nr 4.
 • Dochody rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi sfinansowane - załącznik nr 5.
  Wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - załącznik Nr 6.
 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie  - załączniki Nr 7 i Nr 8 i Nr 9.
 • Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani - załącznik Nr 10.
 • Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ww. ustawą - załącznik Nr 11.
 • Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 12.
   

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, znak: WIAS-WB-0134-298/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, znak: WIAS-WB-0134-299/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 r.

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, RIO
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-12-20
Czas udostępnienia informacji: 2011-12-22 09:20:51

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3313

 

 

 

do góry  |