Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Utrzymanie porządku i czystości / Rejestr działalności regulowanej

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Rejestr działalności regulowanej

WPIS DO GMINNEGO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ,
POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku, weszły

w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których

przedsiębiorca zamierzający prowadzić, na terenie Gminy Głuszyca, działalność w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany

do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez

Burmistrza Głuszycy.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

ubiegającego się o zezwolenie;

2. NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych

przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej

w wys.50 zł., określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm.)

oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UWAGA

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej

za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14

ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania

odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do 31. grudnia 2012 bez

uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art.14 ust. 1 w/w ustawy).

Informację wytworzył:
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-12 21:36:02

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6036

 

 

 

do góry  |