Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu / >2010 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 >2010 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

Treść Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu

1/K/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska pracy w środki trwałe i przedmioty nietrwałe

2/K/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

3/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: refundacji  pracownikom pracującym przy monitorach  ekranowych kosztu zakupu  okularów korygujących wzrok

4/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

5/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

6/K/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

7/K/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany godzin pracy kasy Urzędu Miejskiego w Głuszycy

8/K/2010r. Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

9/K/2010 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

10/K/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie i innych planach finansowych gminy Głuszyca. [załacznik nr 1]

11/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem  roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników  Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

12/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany  Zarządzenia Nr 221/2009 Burmistrza  Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 roku dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w 2010 roku.

13/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia nr 10/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2010 roku.

14/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie : ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego

15/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

16/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

17/K/2010 Burmistrza  Głuszycy z  dnia  20 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji  i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

18/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy

19/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie : powołania zespołu ds. aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz warunków pracy na tych stanowiskach.

20/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedur kluczowych procesów realizowanych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy [załącznik nr 1załącznik nr 1 do załacznika nr 1; załącznik nr 2 do załacznika nr 1]

21/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania procedur kluczowych procesów realizowanych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. [Załacznik: procedura komunikacji wewnętrznej]

22/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wykonania wniosków poinwentaryzacyjnych.

23/K/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 91/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów” w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

24/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

25/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.

26/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/K/10 w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

27/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 pazdziernika 2010 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Głuszyca.

28/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

29/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu państwa.

30/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

31/K/2010 Burmistrza Głuszycy  dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy i Burmistrza Głuszycy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

32/K/2010 Burmistrza Głuszycy dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

33/K/2010 Burmistrza Głuszycy dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inewntaryzacji rocznej.

34/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie : określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy i jednostkach organizacyjnych Gminy Głuszyca. [Załącznik nr 1 Zasady i sposób przeprowadzania kontroli zarządczej w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Głuszyca. Tab. 1 Wykaz procedur systemowych i operacyjnych. Tab. 2 Zatwierdzenie zadań, cele i mierniki ich realizacji oraz identyfikacji ryzyka. Ttab. 3 Karta audytu. Ttab. 4 Plan audytu. Ttab. 5 Ocena skuteczności audytu.

35/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Głuszyca.

36/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wdrożenia instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez firmy zewnętrzne – zleceniobiorców.

37/K/10 Burmistrza Głuszycy z 06 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzania ryzykiem [Załącznik 1 i 2]

38/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Głuszycy.

39/K/10 Burmistrza Głuszycy z 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

40/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy.

41/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20.12.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/K/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy [Załącznik 1]

42/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20.12.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. [Załącznik 1; Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4]

43/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31.12.2010 w sprawie: ustalenia zakładowego planu kont (zasady polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Informację wytworzył: Burmistrz
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2010-01-19
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:11:03

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5553

 

 

 

do góry  |