Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006÷2010 / < 2010 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

  < 2010 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2010

Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/202/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/203/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „ Podziemne Miasto Osówka sp. z o. o.”.

Uchwała Nr XXXV/204/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Koszykowskiej.

Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania Pani Ewy Morawiec na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XXXVII/206/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020 (Załacznik)

Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 51, pozycja 750 w dniu 19 marca 2010- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/51/750

Uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne  Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2). Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, pozycja 1323 w dniu 11 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2),
opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 99, poz. 1533 w dniu 26 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca. (Załącznik Nr 1). opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86, poz. 1296 w dniu 7 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/213/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/214/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVIII/215/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Uchwała Nr XXXVIII/216/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6; Załącznik Nr7)

Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XXXIX/219/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium za 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.[załacznik nr 1; załacznik nr 2; załacznik nr 3; załacznik nr 4; załacznik nr 4a; załacznik nr 5]

Uchwała Nr XXXIX/221/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Urządzeniowo- Rolnego” Gminy Gluszyca. (załacznik)

Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca [załącznik nr 1, załacznik nr 2]
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr: 109, Pozycja: 1707, Ogłoszony:  14 czerwca 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/109/1707

Uchwała Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 [załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4]

Uchwała Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. 
[
załacznik nr 1, załacznik nr 2, załacznik nr 3, załacznik nr 4, załacznik nr 5, załacznik nr 6]

Uchwała Nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XLI/228/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XLI/229/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna".

Uchwała Nr XLII/231/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XLII/232/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Uchwała Nr XLII/233/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego.

Uchwała Nr XLII/234/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Numer 158, pozycja 2473 w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/158/2473

Uchwała Nr XLII/235/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Numer 158, pozycja 2474 w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/158/2474

Uchwała Nr XLIII/236/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową [załącznik - ststut]

Uchwała Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XLIII/238/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”

Uchwała Nr XLIII/239/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna"

Uchwała Nr XLIII/240/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
[załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5]

Uchwała XLIII/242/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyca Górna na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIII/243/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIII/244/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierpnica na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIV/245/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  2010 rok
[załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7]

Uchwała Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany  uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLIII/239/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna".

Uchwała Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 199, pozycja 3059 w dniu 25 października 2010 - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/199/3059

Uchwała Nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z zadaniem inwestycyjnym „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy”

Uchwała Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  2010 rok. [ z1, z2, z3, z4]

Uchwała Nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 pazdziernika 2010 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w obrebie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XLVI/251/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XLVI/252/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3288, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3288

Uchwała Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3289, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3289

Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3290, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3290

Uchwała Nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Zespołu Szkół w Głuszycy „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XLVII/256/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r.  sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
[zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7]

Informację wytworzył: Rada Miejska
Informację wprowadził: Teodozja Nazarczuk
Czas wytworzenia informacji: 2010-01-25
Czas udostępnienia informacji: 2010-11-15 10:14:07

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 7622

 

 

 

do góry  |