Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006÷2010 / < 2009 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2009 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2009
 

Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Głuszyca, w drodze darowizny, na rzecz  związku międzygminnego - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Uchwała Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, z3, z4, z5, z6 )

Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica (załącznik)

Uchwała Nr XXV/154/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik)

Uchwała Nr XXV/155/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXV/156/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/157/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXVI/160/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/161/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/163/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna „ w Głuszycy

Uchwała Nr XXVII/164/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna” w Głuszycy

Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/172/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi

Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXII/178/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca--Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/181/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)

Uchwała Nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa na 2010 r. (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 8; nr 9; nr 10; nr 11; nr 12; nr 13; nr 14; nr 15; nr 16; mienie komunalne)
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 51, pozycja 762 w dniu 19 marca 2010- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/51/762

Uchwała Nr XXXIV/191/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno-sportowych (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 48, Pozycja 719 z dnia 16 marca 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/48/719

Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6)

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 12, Pozycja 181 z dnia 22 stycznia 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/12/181

Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Załączniki: nr 1; nr 2; nr3)

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Głuszyca z gminami w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Góry Sowie”, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno-informacyjna”

Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2009-01-05
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-24 12:30:44

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4908

 

 

 

do góry  |