Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006÷2010 / < 2007 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2007 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2007

Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. (Zał. Nr 1)

Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI / 104 / 2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg o spłacaniu tych należności oraz wskazania orga-nów do tego upoważnionych

Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2007

Uchwała Nr  IV/23/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca

Uchwała Nr  IV/24/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie powołania Pana Witolda Jaworskiego na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszycy

Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Głuszycy opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu

Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 31 marca 2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej (przychodni) i nieruchomości zabudowanej (po byłej pralni) posadowionych  na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 483/6  w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 24 na okres 30 lat

Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2007 (uzasadnienie) (załączniki)

Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia  Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2006 r.

Uchwała Nr  VII/34/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Turystycznego "Podziemne Miasto Głuszyca - kompleks Osówka"

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 202 / 2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca na lata 2007-2012

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca (Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu w złotych niezbędnego do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego Głuszycy

Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010. (Program)

Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość

Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca2007 r.zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Głuszyca na udzielanie pożyczek na remonty wspólnot mieszkaniowych

Uchwała Nr XI/50/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XI/51/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rolnych

Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego Głuszycy

Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pana Artura Michałuszka

Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Koszykowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszycy

Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Góra Słodna w Łomnicy

Uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Uchwała Nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Głuszyca oraz Sekretarza Gminy Głuszyca o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Głuszyca pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała NR XIII/73/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  usług turystyczno - rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu, niezbędnego do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2008

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Nr 1 w Głuszycy prowadzonego przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2008 r.

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2008 r.

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2007-01-31
Czas udostępnienia informacji: 2010-10-01 08:20:43

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4836

 

 

 

do góry  |