Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Referat Finansowy

Referat Finansowy - Kasa

kierownik:

 • ................... - Skarbnik Gminy
  (Do 31.07.2006 r. f-cję Skarbnika sprawował Józef Wójcik) 
  pokój nr 3, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 24

pracownik:

 • Bożena Żołnieruk - Zastępca Skarbnika Gminy
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 18
  e-mail: fin@gluszyca.pl
 • Ewa Morawiec - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 4, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 16
  e-mail: kasa@gluszyca.pl
 • Beata Sokołowska - Inspektor ds. Podatkowych
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 16
 • Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 16
 • Grażyna Aleksandrowicz - Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 16
 • Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 18
 • Urszula Rudnicka - Inspektor ds. Płac
  Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 18
 • Anna Malecha - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 21
 • Anna Jabłonowska - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 21
 • Halina Bartyńska - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w. 21

 

Referat Finansowy
Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy:

 1. W zakresie gospodarki finansowej gminy:
  a/ opracowywanie projektów budżetu gminy;
  b/ opracowywanie planów finansowych rocznych i wieloletnich rozwoju społeczno - gospodarczego miasta przy współpracy z pozostałymi wydziałami;
  c/ analiza realizacji budżetu;
  d/ wprowadzenie projektów zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez referat;
  e/ przygotowanie zmian w budżecie w toku jego realizacji;
  f/ czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności;
  g/ opiniowanie planów finansowych wykonywanych bezpośrednio przez Wydziały Urzędu i jednostki podporządkowane;
  h/ kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w jednostkach podporządkowanych;
  i/ prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych;
  j/ prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT;
  k/ sporządzanie rocznych bilansów finansowych;
  l/ prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i funduszy specjalnych
  m/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podporządkowanymi przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w okresie roku budżetowego;
  n/ nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji na finansowanie szkół;
  o/ prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych;
  p/ sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa;
  q/ prowadzenie ewidencji, aktualizacji wyceny oraz umorzeń środków trwałych;
  r/ prowadzenie księgowości w zakresie inwestycji prowadzonych bezpośrednio przez Urząd oraz z Funduszu Ochrony Środowiska;
  s/ prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych;
  t/ obsługa kasowa Urzędu, wpłaty i wypłaty gotówkowe, prowadzenie ewidencji w postaci raportów kasowych;
  u/ sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych, dla których Rada Miejska jest organem założycielskim lub prowadzącym.
 2. W zakresie pozostałych dochodów gminy:
  a/ przypisy należności i windykacja dochodów:
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  - z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych;
  - z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych;
  - z tytułu czynszu najmu;
  - z tytułu sprzedaży mienia gminy;
  - z tytułu mandatów karnych;
  - z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu;
  - z tytułu za wieczyste użytkowanie gruntu.
  b/ rozliczenie dochodów z tytułu opłaty targowej;
  c/ rozliczenie opłat wnoszonych przez ZUMiK.
 3. W zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego:
  a/ sporządzanie list płac;
  b/ prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS;
  c/ sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS;
  d/ sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych;
  e/ sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
  f/ sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
  g/ naliczanie ryczałtów samochodowych dla pracowników UM;
  h/ sporządzanie list diet dla radnych;
  i/ prowadzenie ewidencji pracowników ubezpieczonych w PZU.
 4. W zakresie regulowania zobowiązań:
  a/ sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych;
  b/ dokonywanie przelewów;
  c/ rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług.
 5. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego.
 6. Prowadzenie rejestru przypisów podatkowych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych.
 8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 9. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami.
 10. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe.
 11. Kontrola podatników na terenie miasta z zakresu prowadzonych podatków.
 12. Prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań podatkowych:
  a/ podatku od nieruchomości i rolnego;
  b/ podatku od posiadania środków transportu-osoby fizyczne i osoby prawne;
  c/ podatku od posiadania psa.
 13. Pobór oraz księgowanie wpływów i zwrotów dotyczących podatków będących dochodami gminy.
 14. Prowadzenie windykacji zaległości podatkowych /wystawianie postanowień, decyzji oraz tytułów wykonawczych/.
 15. Współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
 16. Aktualizowanie danych BIP.

Kasa
Do zadań Kasy należą sprawy:

 1. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego, ewidencjonowanie wszelkich wpłat w systemie komputerowym.
 2. Podejmowanie gotówki z Banku na czeki gotówkowe z oznaczeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 3. Sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych na bieżąco za okresy dzienne.
 4. Obsługa kasowa obrotów na rachunkach specjalnych /rachunki inwestycyjne, rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych/, podejmowanie gotówki na czeki gotówkowe z tych rachunków, sporządzanie raportów kasowych na bieżąco - nie później niż w okresach tygodniowych.
 5. Sprzedaż druków skarbowych i weksli.
 6. Wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.
 7. Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |