Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2005 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/2005 z dn. 05.01.2005 w spr. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 92/2 położonej przy ul. Dolnej

2/2005 z dn. 06.01.2005 w spr. cennika opłat za usługi wykonywane w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

3/2005 z dn. 07.01.2005 w spr. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek nr 42 i 43 o powierzchni ogólnej 2 ha 36 arów 96 m2 położonych w Głuszycy Górnej będących własnością gminy Głuszyca na działkę nr 47/1 o powierzchni 2 ha 30 arów 61 m2 będącej własnością prywatną.

4/2005 z dn. 07.01.2005 w spr. układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

5/2005 z dn. 13.01.2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości.

6/2005 z dn. 18.01.2005 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 27.

7/2005 z dn. 25.01.2005 w spr. uchylenia Uchwały Nr 49/2000 Zarządu Miasta Głuszyca z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w celu finansowania zadań związanych z u trzymaniem i zarządzaniem drogami gminnymi.

8/2005 z dn. 26.01.2005 w spr. wykorzystania dodatkowego dnia wolnego

9/2005 z dn. 26.01.2005 w spr. ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na rok 2005.

10/2005 z dn. 26.01.2005 w spr. wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2005.

11/2005 z dn. 28.01.2005 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 3.

12/2005 z dn. 31.01.2005 w spr. powołania Klubu Integracji Społecznej w Głuszycy.

13/2005 z dn. 08.02.2005 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 39A.

14/2005 z dn. 11.02.2005 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy boksu garażowego znajdującego się przy ul. Wysokiej 2.

15/2005 z dn. 11.02.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 221/16 o powierzchni 0,0247 ha położonej w Głuszycy przy ul. 11 Listopada na polepszenie warunków zagospodarowania.

16/2005 z dn. 11.02.2005r. w spr. przeznaczenia w użytkowanie wieczyste działki nr 81/11 położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 18H.

17/2005 z dn. 11.02.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

18/2005 z dn. 21. 02. 2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkanlnego.

19/2005 z dn. 2.03. 2005r. w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

20/2005 z dn. 3.03.2005r. w spr. nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Głuszyca od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im." 22-go Lipca" w Grzmiącej nieruchomości stanowiącej drogę oznaczonej jako działka 96/12 o powierzchni 0,2181 ha położonej w Sierpnicy.

21/2005 z dn. 4.03.2005r. w spr. przeprowadzenia dodatkowych - uzupełniających spisów inwentaryzacyjnych przez zespoły spisowe powołane zarządzeniem Nr 207/04
Burmistrza Miasta Głuszyca  z dn. 13.12.2004r.

22/2005 z dn. 4.03.2005r. w spr. przekazania mienia protokołem zdawczo - odbiorczym Zakładowi Turystycznemu "Osówka".

23/2005 z dn. 9.03.2005 r. w spr. wprowadzenia regulaminu w Gminnym Centrum Informacji w Głuszycy.

24/2005 z dn. 10.03.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

25/2005 z dn. 14.03.2005r. w spr. ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXVII/148/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

26/2005 z dn. 16.03.2005r. w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

27/2005 z dn. 18.03.2005r. w spr. wprowadzenia wzoru zarządzenia Burmistrza.

28/2005 z dn. 21.03.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Włókniarzy 7.

29/2005 z dn. 21.03.2005r. w spr. przekazania Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w administrowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Włókniarzy.

30/2005 z dn. 25.03.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 201/7 położonej w Głuszycy przy ul. Piastowskiej.

31/2005 z dn. 25.03.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 373 położonej w Głuszycy Górnej.

32/2005 z dn. 25.03.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy działki nr 201/6 położonej w Głuszycy przy ul. Piastowskiej.

33/2005 z dn. 30.03.2005r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

34/2005 z dn. 31.03.2005 r. w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

35/2005 z dn. 31.03.2005r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

36/2005 z dn. 31.03.2005r. w spr. powołania komisji do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXVII/148/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2005 r.

37/2005 z dn. 31.03.2005r. w spr. powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku wezbrania wód po gwałtownych roztopach śniegu.

38/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 216/2 położonej w Sierpnicy.

39/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

40/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości.

40A/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

41/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. organizacji i funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie gminy Głuszyca.

42/2005 z dn. 4.04.2005r. w spr. organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Głuszyca.

43/2005 z dn. 6.04.2005r. w spr. przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych stanowiących wyposażenie obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy.

44/2005 z dn. 7.04.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

45/2005 z dn. 7.04.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

46/2005 z dn. 12.04.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 407 położonej w Głuszycy przy ul. Kolejowej nr 30.

47/2005 z dn. 18.04.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego.

48/2005 z dn. 28.04.2005r.  w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert.

49/2005 z dn. 10.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego.

50/2005 z dn. 12.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 78.

51/2005 z dn. 12.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 50.

52/2005 z dn.16.05.2005r. w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu
za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Głuszyca.

53/2005 z dn.19.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 32.

54/2005 z dn.23.05.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości.

55/2005 z dn. 25.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" działek oznaczonych geodezyjnie numerami 414/45, 414/47,414/48,414/49,414/50,414/51,414/53,414/27,414/29.

56/2005 z dn. 27.05.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 32.

57/2005 z dn. 27.05.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

58/2005 z dn. 2.06.2005 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działki rolnej.

59/2005 z dn. 2.06.2005 r. w spr. przeznaczeniado sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" działki oznaczonej geodezyjnie numerem 414/30.

60/2005 z dn. 9.06. 2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek.

61/2005 z dn. 21.06. 2005 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani ........  ubiegającej się o awans nauczyciela mianowanego.

62/2005 z dn. 21.06. 2005r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana .............. ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

63/2005 z dn. 21.06.2005 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani .............. ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

64/2005 z dn. 21.06. 2005r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani ............... ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

65/2005 z dn. 23.06. 2005r.  w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" działki oznaczonej geodezyjnie numerem 417/26.

66/2005 z dn. 23.06. 2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 2.

67/2005 z dn, 23.06.2005r. w spr. wprowadzenia wzoru projektu  uchwały Rady Miejskiej.

68/2005 z dn. 29.06.2005r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

69/2005 z dn. 6.07.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonegow Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 37.

70/2005 z dn. 8.07.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 403 położonej w Głuszycy przy ul. Kolejowej 22.

71/2005 z dn. 12.07.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem posadowionej na działce nr 65/3 w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej.

72/2005 z dn. 13.07.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

73/2005 z dn. 20.07.2005r. w spr. przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 13.

74/2005 z dn. 27.07.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedazy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem posadowionej na działce nr 65/4  w Głuszycy  przy ul. Grunwaldzkiej.

75/2005 z dn.27.07.2005r.  w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych w Głuszycy przy ul. Łukasiewicza i Pionierów.

76/2005 z dn. 27.07.2005r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

77/2005 z dn. 29.07.2005r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79.

78/2005 z dn. 29 lipca 2005 r. w spr. ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

79/2005 z dn. 2 sierpnia 2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 2.
 
80/2005 z dn. 2 sierpnia 2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 87.

81/2005 z dn. 2 sierpnia 2005 r. w spr. udziału gminy Głuszyca w akcji społecznej "Przejrzysta Polska" .

82/2005 z dn. 5 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury naboru pracowników.

82A/2005 z dn. 19 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

83/2005 z dn. 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na zadanie pn."Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 53 A"

84/2005 z dn. 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

85/2005 z dn. 1 września 2005 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 15.

86/2005 z dn. 1 września 2005 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Niecałej 4.

87/2005  z dn. 1 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 65 b.

88/2005 z dn. 3 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

89/2005 z dn. 8 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 39.

90/2005 z dn. 8 września 2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2006 rok.

91/2005 z dn. 9 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

92/2005 z dn. 13 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 25.

93/2005 z dn. 14 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

94/2005 z dn. 14 września 2005 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej okresowej składników majątkowych w OSP w Głuszycy Górnej.

95/2005 z dn. 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

96/2005 z dn. 16 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Głuszycy.

97/2005 z dn. 19 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 50.

98/2005 z dn. 22 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na zadanie pn."Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2005 r."

99/2005 z dn. 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

100/2005 z dn. 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzonego planu kont.

101/2005 z dn.19 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58

102/2005 z dn. 10 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2005/2006 ".

103/2005 z dn. 19 października 2005 r. w sprawie odwołania członka składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolcach.

104/2005 z dn. 28 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki Nr 131/1 o powierzchni ogólnej 564 m2 położonej w Głuszycy będącej własnością gminy Głuszyca na działkę
Nr 132/1 o powierzchni 564 m2 będącej współużytkowaniem wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Wałbrzychu.

 105/2005 z dn. 3 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy
ul. Częstochowskiej 4.

106/2005 z dn. 9 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

107/2005 z dn. 10 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Rokowań na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

 108/2005 z dn. 14 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 7.

109/2005 z dn. 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2005/2006 ".

110/2005 z dn. 14 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dochczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1.

111/2005 z dn. 14 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31.

112/2005 z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki .

113/2005 z dn. 23 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 14.

114/2005 z dn. 30 listopada 2005 r. w sprawie Komisji Przetargowej na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Głuszyca.

115/2005 z dn. 30 listopada 2005 r. w sprawie procedury tworzenia i dystrybucji  informatora  budżetowego dla mieszkańców pn.: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy  ?"

116/2005 r. z dnia 30 listopda 2005 r. w sprawie zasad przygotowania kart usług świadczonych w Urzedzie Miejskim w Głuszycy oraz procedury ich aktualizacji

117/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego.

118/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

119/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

120/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Lipowej 1.

121/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 27.

122/2005 z dnia  22 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. 11Listopada 4.

123/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. 11Listopada 4.

124/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

125/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w OSP w Głuszycy Górnej.

126/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |