Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 23 marca 2015 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U z 2013, poz. 594 )
zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 31 marca 2015 r. o godz.16 00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji: nr V i VI.

 4. Informacja na temat wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych
  i organizacji pozarządowych.

 5. Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za
  2014 rok ( działalność świetlic wiejskich ) - sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 6. Realizacja zadań przez WZWiK w zakresie porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głuszyca w latach 2014 – 2020.

 7. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

 8. Informacja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

 9. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres 10.02.2015 – 09.03.2015.

 10. Podjęcie uchwał:

  9.1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

  9.2. Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „ Pomoc Gminy Głuszyca w zakresie dożywiania” na lata 2015 – 2020.

  9.3. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w roku 2015”.

  9.4. Projekt Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

  9.5. Projekt Uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego – zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie pozimowego utrzymania chodników dróg powiatowych na terenie Gminy Głuszyca.

  9.6. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz najem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca położonych we wsi Łomnica.

  9.7. Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy
  niż 3 lata.

  9.8. Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2015.

 11. Interpelacje.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |