Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

                                                        Głuszyca, dnia 10.04.2015 r.

MK.6720.1.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXIV/325/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pokój nr 15 w godzinach pracy urzędu

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.

 Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

             Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r.
      Głuszyca, dnia 26.02.2015r

.

 


MK.6722.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXVI/133/2012 z dnia                      20 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.

 

         W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXVI/133/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012r.

 

         Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski          z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu do dnia 20 marca 2015r. na adres: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55, 58 – 340 Głuszyca.

 

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Głuszyca, dnia  24 .10.2014 r.

MK.6733.4.2014OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia         27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U.         z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/2014 z dnia 24.10.2014 r., znak; MK.6733.4.2014 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.
Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów z

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |