Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

                                                                                  Głuszyca, dnia 26.02.2015r.

 

MK.6722.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXVI/133/2012 z dnia                      20 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.

 

         W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXVI/133/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012r.

 

         Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski          z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu do dnia 20 marca 2015r. na adres: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55, 58 – 340 Głuszyca.

 

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Głuszyca, dnia  24 .10.2014 r.

MK.6733.4.2014OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia         27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U.         z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/2014 z dnia 24.10.2014 r., znak; MK.6733.4.2014 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.
Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).
      Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.gluszyca.pl).
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 04/2014 znak: MK.6733.4.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Głuszyca, dnia  28.08.2014 r.

MK.6733.4.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

 zawiadamiam:

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo     i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb     nr 1 Głuszyca Górna.

     Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem l

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |