Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2015 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2014 r. >


Nr 59/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 roku

Nr 58/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 57/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 56/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2014 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 55/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 54/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji windykacji należności czynszowych i innych opłat wynikających z umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego"

Nr 53/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 52/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieczynnego ciepłociągu zlokalizowanego w Grzmiącej przy ul. Lipowej, stanowiącego własność Gminy Głuszyca

Nr 51/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 49/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Nr 48/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 47/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 46/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

r 45/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 44/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 43/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 42/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Nr 41/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 40/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

Nr 39/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Głuszyca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 38/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 37/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań

Nr 36/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 35/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy

Nr 34/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 33/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Nr 32/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 31/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Głuszyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonego rachunku dochodów w 2015 roku

Nr 30A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na rok 2015

Nr 30/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu opiniującego wnioski o udzielenie ulgi lub odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego

Nr 29/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: Programu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Głuszyca

Nr 28/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń

Nr 27/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 26/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 25/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2015 roku

Nr 24/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 23/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji o przejęcia Cmentarza Komunalnego od Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Nr 22/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 21/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego koordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie gminy Głuszyca

Nr 20/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 19/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Pani Jowity Seidel - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 18/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 17/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 16/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 15/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 14/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 13/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 12/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 11/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania kluczami oraz zasad otwierania i zamykania pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Głuszycy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 55

Nr 10/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w zamian za święta przypadające w sobotę

Nr 9/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 8/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 7/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy


Nr 1/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |