Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

Głuszyca, dnia 31 marca 2015 roku


    BURMISTRZ    GŁUSZYCY
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM


LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 34 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 84,64 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2    6,00    zł
WADIUM    1524,50    zł
Przeznaczenie lokalu - działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku ( czwartek) o godz, 10°° w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul Grunwaldzkiej Nr 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 99280 006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 27 kwietnia 2015 roku.
2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 nr dolicza się 23% podatku VAT.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5 )»bądź pod numerem telefonu 74 88 66 758.Głuszyca, dnia 30 marca 2015 roku


Informacja Burmistrza Głuszycy

Informacja o odbytych przetargach i rokowaniach na sprzedaż lokali mieszkalnych.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – DZIAŁKI NR 327/12

o powierzchni 0.0702 ha

 

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 0001

Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) – SW1W/00077137/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – pastwiska trwałe - PsIV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-U3.4 – tereny usług

 

1.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |