Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca, dnia 17.03.2015r.

Burmistrz  Głuszycy
Ogłasza I przetarg na sprzedaż środków trwałychGłuszyca, dnia 16.03.2015r.

Burmistrz  Głuszycy

informuje


Głuszyca, dnia 26.11.2014r.

Burmistrz  Głuszycy
informuje


Radca Prawny Artur Nazimek przyjmuje mieszkańców Głuszycy w każdy Wtorek w godzinach 14.30-16.00

Burmistrz  Głuszycy
informuje


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2014 r. od dnia 02 stycznia 2015 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 
Pracownicy Urzędu będą świadczyć pracę
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Roman Głód


Burmistrz  Głuszycy informuje
   
   

 Dnia 24 grudnia 2014 r. (środa - Wigilia) Urząd Miejski w Głuszycy będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00
BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Roman GłódGłuszyca, dnia 26.11.2014r.INFORMACJA DLA WYBORCÓW


W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 10:00 oraz o godz. 15:00
na rondzie w Łomnicy zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 11:00 oraz o godz. 16:00
przy ulicy Lipowej zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej

W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 12:00 oraz o godz. 17:00
na rondzie w Sierpnicy zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Kolcach

Wykonawcą usługi transportowej jest PTUH „KOLUMB” Marek Bisek


Głuszyca, dnia 21.11.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania III na sprzedaż środków trwałych
Głuszyca, dnia 29.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania II na sprzedaż środków trwałychGłuszyca, dnia 29.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania na sprzedaż środków trwałych
Głuszyca, dnia 21.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Informuje

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

 
Głuszyca, dnia 17.10.2014r.Burmistrz Głuszycy Informuje


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.Głuszyca, dnia 18.09.2014r.

Burmistrz Głuszycy Informuje

W związku z koniecznością przeprowadzenia przez firmę Tauron-Dystrybucja prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych
Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach), od: 2014-09-26 do: 2014-09-26 od godz 9:00 do godz 14:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kolejowa-częśćGłuszyca, dnia 03.09.2014r.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Głuszyca, dnia 29.08.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje


 
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych przez firmę Tauron-Dystrybucja na urządzeniach energetycznych Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach), od: 2014-09-11 do: 2014-09-11 od godz 8:00 do godz 16:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: 11 Listopada-część, Bolesława Chrobrego-część, Piastowska-część Grzmiąca ulice: Spółdzielców-część, Turystyczna-część, Wiejska-część, Zdrojowa-część
Głuszyca, dnia 11.07.2014r.BURMISTRZ INFORMUJE
O ODBYTYM PRZETARGU NA ŚRODKI TRWAŁE GMINNE W DNIU 11.08.2014Głuszyca, dnia 11.07.2014r.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Głuszyca, dnia 28.04.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje


Aglomeracja Wałbrzyska otrzymała środki na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wartość projektu: 2 999 994,00 zł

Wartość dotacji: 90%, tj. 2 699 994,60 zł
Termin realizacji projektu: lata 2013-2015

Główne działania projektu:

1.      Opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”

2.      Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”

3.      Opracowanie „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”

Zaplanowane do opracowania dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach AW oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że w/w dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

 

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 r.

Działanie 1 – Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla AW

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020.

Działanie 2 – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW

Aktualnie rozpoczęto prace uruchamiające procedurę przetargową. W przetargu wyłoniony zostanie wykonawca, którego zadaniem będzie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW. Zakończenie działań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nastąpić ma do końca IV kwartału 2014 r. Koszt przygotowania ww. dokumentu poniesiony zostanie ze środków przyznanych w ramach dotacji oraz ze środków własnych 16 jst AW.

Działanie 3 – Opracowanie Zintegrowanego programu transportu publicznego dla gmin AW

Podjęto prace przygotowawcze w celu uruchomieniem procedur przetargowych dla dwóch działań, tj. przeprowadzenia diagnozy potrzeb i zbadania możliwości rozwoju AW w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego dla 23 jst AW, jak również opracowania dokumentu, który w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiał będzie:

·         plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego,

·         politykę transportową,

·         plan transportowy,

·         analizę ekonomiczno-finansową,

·         analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych.

Założony termin zakończenia realizacji ww. działań to I kwartał 2015 r.Głuszyca, dnia 28.04.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje


O dyżurze pracownika Urzędu Miejskiego w dniu 02 maja 2014 roku

Informujemy, że w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pełniony jest dyżur w godzinach pracy urzędu to jest od godziny 7.00 do godziny 15.00

Ponadto będą przyjmowani klienci w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji


Głuszyca, dnia 06.03.2014r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.


Głuszyca, dnia  20.02.2014 r.
MK.6733.2.2014


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej”
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 542, obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku głównego remizy strażackiej z istniejącym garażem o garaż w formie budynku jednokondygnacyjnego.
      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 16 (tel. 74 886 67 64).


10.01.2013Burmistrz Głuszycy Informuje

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
-zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Głuszyca, dnia 20.12.2013r.
MK.6722.1.2013.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LVIII/231/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 stycznia 2014 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Joanna Drzygała tel. 74 886 67 64, pokój nr 15

Imię, nazwisko osoby wywieszającej obwieszczenie.
Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.12.2013 do 31.01.2014


Głuszyca 28.10.2013

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2014 r.

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Głuszyca w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 144/2013 z dnia 27 września 2013 r. Burmistrza Głuszycy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 01.10.2013 r.- do 18.10.2013 r. konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.
Projekt programu współpracy Gminy Głuszyca na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca ( www.bip.gluszyca.pl),
Strona Internetowa Gminy Głuszyca ( www.gluszyca.pl),
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
We wskazanym terminie konsultacji  Stowarzyszenie ,, NASZA SIERPNICA” i Rada Gminna Pożytku Publicznego  wniosły  poprawki do programu , które zostały zaakceptowane i wpisane do programu.Głuszyca  12.09.2013 r

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach( Dz.U. z 2013, poz.96).
W związku z zaplanowanym treningiem na 23 października 2013 r. na terenie kraju, ćwiczeń taktyczno-specjalnych, w ramach którego planowane jest uruchomienie na obszarze województwa dolnośląskiego akustycznego podsystemu ostrzegania. Za niedogodności przepraszamy.
                

 Trening
podsystemu ostrzegania


Na terenie Gminy Głuszyca w dniu 23 października  2013 r. między godziną 10.00 a 11.00 zostanie przeprowadzony trening podsystemu ostrzegania. W tym czasie zostanie sprawdzone funkcjonowanie akustyczne podsystemu alarmowego poprzez uruchomienie syren alarmowych.23 październik  2013 r. godzina 10.00


                           


Głuszyca  12.09.2013 r.


Komunikat

Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w ramach umowy na zastępstwoGłuszyca  26.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Głuszyca  22.04.2013 r.

 
Ogłoszenie Burmistrza GłuszycyGłuszyca  22.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  22.04.2013 r.


Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca oraz o przystąpieniu

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |