Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

Głuszyca, dnia  24 .10.2014 r.

MK.6733.4.2014



OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia         27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U.         z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/2014 z dnia 24.10.2014 r., znak; MK.6733.4.2014 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.
Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).
      Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.gluszyca.pl).
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 04/2014 znak: MK.6733.4.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.




Głuszyca, dnia  28.08.2014 r.

MK.6733.4.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

 zawiadamiam:

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo     i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb     nr 1 Głuszyca Górna.

     Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.

       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 15 (tel. 74 886 67 64).

 

 




Głuszyca, dnia 06.06.2014 r.

MK. 6722.1.2014

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXIV/253/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działek ewidencyjnych nr 64/1, 64/2 przy ul. B. Chrobrego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 16  lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

 


 Głuszyca, dnia 06.06.2014r.

MK.6722.1.2013.

 

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmujący obszar w rejonie ul. Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 16  lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia    i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

 



 

Głuszyca, dnia  15.04.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, została wydania decyzji Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a
w Głuszycy Górnej (powódź 2010)”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 420, 213 i 401 obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji przy  ul. Kłodzkiej 89a w Głuszycy Górnej.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony        i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustalenia, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustalenia, dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustalenie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy (www.bip.głuszyca.pl).
      
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 03/2014 znak: MK.6733.3.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

     Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 643




 


Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.2.2014


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/266/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.
 
obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64, pokój nr 15







Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.3.2013.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele
mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/267/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64





























Głuszyca, dnia 20.03.2014 r.  
MK.6720.1.2014


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY



Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z zm.) 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXIV/254/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce, gmina Głuszyca.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w  publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca” obejmującej obszary w obrębie wsi Łomnica, Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce sporządzanej na podstawie uchwały Nr LXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014

    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 14.04.2014r.,   w Urzędzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Głuszyca, dnia  05.03.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)           i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:
<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |