Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                                Głuszyca, dnia 07 listopada  2014 r.

                        

                                                         Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            Wszyscy
 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,  
          poz. 594) zwołuję  LXXVII sesję    Rady   Miejskiej  w   Głuszycy
    na dzień  14 listopada   2014 r. o godz.14 30
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji.
  • Przyjęcie porządku obrad sesji.
  • Przyjęcie protokołów z sesji : LXXIV, LXXV, LXXVI.
  • Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
  • Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca za 9 miesięcy 2014 roku.
  • Podjęcie uchwał:

6.1. Projekt Uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

6.2. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.

6.3. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

6.4. Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

6.5. Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014.

6.6. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

6.7. Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy za okres 10.10.2014-09.11.2014r.

7.Sprawy różne.

8. Interpelacje.

9. Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej.

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

11. Zamknięcie obrad.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                        (-) Grzegorz Pieroń

                                                                               

    


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |