Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 13 października 2014 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXXV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 20 października 2014 r. o godz. 14.30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 4. Informacja Burmistrza w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Kierowników jednostek gminnych

 5. Efekty szkolenia sportowego w KS „ Włókniarz „, KS „Berit „, UKS GIMaGłuszyca

 6. Informacja na temat wypoczynku dzieci w okresie wakacji (CK-MBP)

 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji strategii rozwoju gminy Głuszyca na lata 2012-2020

 8. Informacja nt. wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2014 i propozycje na rok 2015

 9. Ocena realizacji Budżetu za I półrocze 2014r.

 10. Uchwały :

  10.1.Uchwała w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na

  realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego

  rynku pracy.

  10.2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  10.3 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty targowej,

  10.4. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych,

  10.5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego dla miasta Głuszyca,

  10.6.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1.

 11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |