Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < NAJEM >

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM

LOKALU MIESZKALNEGO położonego przy ul. TURYSTYCZNEJ nr 7/5 w GRZMIĄCEJ Gmina Głuszyca o powierzchni użytkowej 87,40 m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni,przedpokoju oraz łazienki. Wc na klatce schodowej. Do lokalu przynależy piwnica i komórka na posesji.
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU za 1 m2                   1,95 zł
WADIUM            852,20 zł

    Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz. 1030 w Urzędzie    Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej , pokój nr 11.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 852,20 zł
przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy
w Świdnicy do dnia 27 października 2014 roku.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub posiadają umowę najmu do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy, który jest bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze przetargu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 1, Punkt Obsługi Klienta, oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych powyżej 80 m2 ( Zarządzenie nr 60/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia
22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do przetargu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca ) . Oświadczenie należy złożyć do dnia 27 października 2014r.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 0,10 zł.
5. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
    7. Lokal można oglądać w dniu 15 października 2014r. w godzinach od 9 00 do 1500.
8. Burmistrz Głuszycy zastrzega sobie prawo wycofania lub odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pokój nr 5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
         

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM


LOKALU MIESZKALNEGO położonego przy ul. NIECAŁEJ nr 6/2 w GŁUSZYCY
o powierzchni użytkowej 84,75 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i garderoby. Do lokalu przynależy piwnica.
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU ZA 1 m2                 2,73 zł
WADIUM         1156,80 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej, pokój nr 11.
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
1156,80 zł przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy
w Świdnicy do dnia 27 października 2014 roku.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub posiadają umowę najmu do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy, który jest bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze przetargu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 1, Punkt Obsługi Klienta, oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych powyżej 80 m2 ( Zarządzenie nr 60/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia
22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do przetargu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca ). Oświadczenie należy złożyć do dnia 27 października 2014r.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 0,10 zł.
5. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi
w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty wpłaconego wadium.    
7.Lokal można oglądać w dniu 15 października 2014r. w godzinach od 9 00 do 1500.    
8. Burmistrz Głuszycy zastrzega sobie prawo wycofania się z przetargu lub prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.    
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pokój nr 5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
                                                                  
   Głuszyca, dnia 29 września 2014r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCYInformuję, że w dniu 29 września 2014 roku w godz.10:15, 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi na najem lokali użytkowych:


    1. Lokal użytkowy położony w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 34 o powierzchni 84,64 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2- 7 zł.
       Wadium 1777 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.

    2. Lokal użytkowy położony w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 91 o powierzchni 57,04 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2 - 4 zł.
       Wadium 684 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.


Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 29 września 2014r. do 06 października 2014r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.  BOHATERÓW GETTA 34

O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 84,64 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7,00 zł
WADIUM                                               1777,00 zł


Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa


Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:15 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 24 września 2014r.

2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM


LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY UL. KŁODZKIEJ 91

O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 57,04 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            4,00 zł
WADIUM                                               684,00 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa


Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 24 września 2014r.

2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.

 


BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SUDECKIEJ NR 6
W ŁOMNICY GMINA GŁUSZYCA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 46,46 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2           2 zł
WADIUM    279 zł
    Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
    Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku o godz. 10,45 w Urzędzie Miejskim
    w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.
    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
    3-    krotnego     miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007     7000 9928     0006 Bank     Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 29 sierpnia 2014 roku
    2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
    3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik     przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić     mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
                           
                        
BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA Nr 1
W GŁUSZYCY  O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 261,65 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2                4 zł
WADIUM    3 140 zł
    Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
    Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku o godz. 11,00 w Urzędzie Miejskim
    w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.
    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
    3-    krotnego     miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007     7000 9928     0006 Bank     Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 29 sierpnia 2014 roku
    2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
    3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik     przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić     mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.Głuszyca, dnia 10 lipca 2014r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 07 lipca 2014 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 46,46 m2 położonego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy
Cena wywoławcza 1 m2 – 4 zł. Wadium 558 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 10.07.2014 roku do dnia 17.07.2014 roku.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W ŁOMNICY PRZY UL. SUDECKIEJ 6
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 46,46 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            4 zł
WADIUM                        558 zł
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 1015 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 02 lipca 2014r.
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.


                                    Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.11:45 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 261,65 m2   położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Głuszycy

Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 5495 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.
                                    Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCYInformuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.11:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 28,50 m2   położonego przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy

Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 599 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.
                                        Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 26,40 m2   położonego przy ul. Bohaterów Getta 38 w Głuszycy

Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 554 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 7,10 zł plus 23% podatku VAT .

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.


Treść ogłoszenia
09.01.2014
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 38
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 26,40 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        554 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1015 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.

2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.SIENKIEWICZA 1
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 261,65 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        5.495 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1045 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.

2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.SIENKIEWICZA 39
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 28,50 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        599 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1115 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.

2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.Głuszyca, 16-10-2012 r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 16 października 2012 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 31,54 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 28 w Głuszycy Górnej
Cena wywoławcza 1 m2 – 4 zł. Wadium 378 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 4,10 zł plus 23% podatku VAT .
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń
Urzędu na czas od dnia 16.10.2012 roku do dnia 23.10.2012 roku.

 
Informuję, że w dniu 16 października 2012 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 28,50 m2 położonego przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 599 zł
Lokal nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń
Urzędu na czas od dnia 16.10.2012 roku do dnia 23.10.2012 roku.

 


Głuszyca, 14-09-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ PRZY UL. KŁODZKIEJ 28 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 31,54 m2 CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 4 zł WADIUM 378 zł Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul.Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. SIENKIEWICZA 39
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 28,50 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 7 zł
WADIUM 599 zł
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.


Głuszyca, 19-06-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,41 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 303 zł
Lokal nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.


                                                                                                                                            


Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 26,40 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 38 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 554 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 26 zł plus 23% podatku VAT .
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.


Głuszyca, 23-05-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY 


BURMISTRZ GŁUSZYCY


Głuszyca, 26-04-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

 


21-03-2012 r.

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Bohaterów Getta 8

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Bohaterów Getta 38

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 56

 

28-07-2010 r.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |