Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE
BUDYNKU PRZY UL. KOSCIUSZKI 2/4  W GŁUSZYCY

Lokal składa się z  kuchni i pokoju o powierzchni użytkowej 33,54 m2. Wc wspólne w budynku.
Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o powierzchni użytkowej 5,44 m2.
Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 43/2 o powierzchni  0,0398 ha wynosi: 793/10000.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00032502/1.
CENA WYWOŁAWCZA    30 000 zł
WADIUM      3 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  pokój  nr  11 budynku  Urzędu  Miejskiego w Głuszycy  przy ul. Grunwaldzkiej 55.   
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 15 października 2014 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
z ważnych powodów.
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.                   Głuszyca, dnia 15.09.2014r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCYInformuję , że w dniu 15 września 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego miały miejsce rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni,wc o powierzchni użytkowej 51,33 m2 położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 40/1 na działce nr 89/1, dla której jest założona księga wieczysta KW: SW1W/00030481/3.


Cena wywoławcza: 9080,00 zł. Wadium 908,00 zł.
Lokal mieszkalny sprzedany za cenę 15 000,00 zł. Nabywca Pan Arkadiusz Łysoń.


Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na czas od dnia 15.09.2014 roku do dnia 22.09.2014 roku.                                    Głuszyca, dnia 15.09.2014r.
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 15 września 2014 roku o godz.10:30 w siedzibie Urzędu miały miejsce rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, wc o powierzchni użytkowej 30,50 m2 położonego  w Głuszycy ul. Sienkiewicza 61/3  na działce nr 124, dla której jest założona księga wieczysta KW: Wałbrzych SW1W/00016149/0.

Cena wywoławcza 6 840,00 zł. Wadium 684,00 zł

Nikt nie wpłacił wadium.
Lokal mieszkalny nie został sprzedany.


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 15.09.2014 roku do dnia 22.09.2014r.

 
16.09.2014

I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy


Informuje, że w dniu 12 września 2014 roku o godz. 10:00 oraz 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania oraz przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Głuszyca:

1) Działka nr 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 21 000,00 zł
Wielkość wadium - 2 100,00 zł
Nieruchomość została sprzedana za 21 210,00 zł netto.

2) Działka nr 327/12 o powierzchni 0,0702 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 14 000,00 zł
Wielkość wadium - 1 400,00 zł
Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12 września 2014 r. do dnia 19 września 2014 r.
                INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 3 września 2014 roku w godz. 10:00, 10:15, 10:30 10:45, 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych i innego niż mieszkalny oraz najem lokali użytkowych położonych w Gminie Głuszyca:

    1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Górnej 5/2 o powierzchni 22,04 m2
        Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł Wadium - 3 000,00zł.
    Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

    2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Kolejowej 1/8 o powierzchni 36,49 m2
        Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł. Wadium - 3500,00 zł.
    Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

3.Lokal inny niż mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 54
   o powierzchni 12,36 m2 .
   Cena wywoławcza nieruchomości - 5 000,00 zł. Wadium - 500,00 zł.
    Lokal inny niż mieszkalny nie został sprzedany.

    4. Lokal użytkowy  położony w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 6 o powierzchni 46,46 m2.
        Cena wywoławcza 1 m2-  2 zł. Wadium - 279,00 zł.
    Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 2,10 zł plus 23% podatku Vat
    Najemca: OLMAR Marta Mosycz Głuszyca.

    5. Lokal użytkowy położony w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1 o powierzchni 261,65 m2
        Cena wywoławcza 1 m2 - 4 zł. Wadium wynosi - 3140,00 zł.
    Lokal użytkowy nie został wynajęty.    Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 3 września do 10 września 2014 r.Głuszyca, dnia 22.08.2014r

I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku w godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Głuszyca:

1)    Działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, pow. budynku – 1415,54 m2
      Cena wywoławcza nieruchomości    -  334 400,00 zł
Wielkość wadium                             -     33 440,00 zł
Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 22 sierpnia 2014 r. do dnia 30 sierpnia 2014 r.
Głuszyca, dnia 13.08.2014r

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ   LOKALU   MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 40/1


Lokal składa się z  dwóch pokoi, kuchni oraz wc o powierzchni użytkowej 51,33 m2 .
Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.
UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I  DZIAŁCE GRUNTU NR 89/1  O POWIERZCHNI 0,00172 HA WYNOSI
2324/10 000 CZĘŚCI.
Nr księgi wieczystej budynkowej SW1W/00030481/3

1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI  9 080,00 zł

2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 11.10.2013r. , drugi - w dniu 06.12.2013r. , oraz w rokowaniach w dniach : 05 lutego 2014r, 20 marca 2014r., 08 maja 2014r.
i 18 czerwca 2014r.. Lokal nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach do dnia 10 września 2014 roku do godz.1500 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1.
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo  nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba      prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie się w dniu 15 września 2014r. o godz 1100 w sali konferencyjnej , pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 908,00 zł należy wpłacić do dnia 10 września 2014 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 768.
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ   LOKALU   MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL. SIENKIEWICZA 61/3


Lokal składa się z pokoju, kuchni oraz wc o powierzchni użytkowej 30,50 m2 .
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,10 m2 oraz schowek o powierzchni  1,75 m2 .
UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU OZNACZONEGO JAKO DZIAŁKA  NR 124  O POWIERZCHNI 0,0200 HA WYNOSI 1040/10 000 CZĘŚCI.
Nr księgi wieczystej budynkowej SW1W/00016149/0

1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI  6 840,00 zł

2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 11.10.2013r. , drugi - w dniu 06.12.2013r. , oraz w rokowaniach w dniach : 05 lutego 2014r., 20 marca 2014r., 08 maja 2014r.,i 18 czerwca 2014r.. Lokal nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach do dnia 10 września 2014 roku do godz.1500 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo  nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba      prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie się w dniu 15 września 2014r. o godz 1030  w sali konferencyjnej , pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 684,00 zł należy wpłacić do dnia 10 września 2014 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 768.
  


Głuszyca, dnia 12.08.2014r


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 327/12 o powierzchni 0,0702 ha


Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00077137/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – pastwiska trwałe – PsIV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - A-U3.4 – tereny usług ( mapa )
Cena wywoławcza nieruchomości - 14 000,00 zł
Wielkość wadium - 1 400,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 WRZEŚNIA 2014 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 08 WRZEŚNIA 2014 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca
może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY


Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 12 WRZEŚNIA 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 1000 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania

1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/2, o powierzchni 0,1111 ha, obręb 0001 Głuszyca, opisana w KW – Wałbrzych – SW1W/00030167/6 ( mapa )
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 25 października 2013 r., drugi – w dniu 06 grudnia 2013 r. oraz I rokowania – w dniu 20 stycznia 2014 r., II rokowania – w dniu 03 marca 2014 r., III rokowania – w dniu 30 maja 2014 r., IV rokowania w dniu 25 lipca 2014 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 21 000,00 zł
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - działka nr 518/2 w Głuszycy przy ul. Górnej” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 września 2014 roku do godz. 15:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 2 100,00 zł, płatne przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 08 WRZEŚNIA 2014 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) Cena nieruchomości płatna jednorazowo najpóźniej 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
11) Do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat.
12) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 12 WRZEŚNIA 2014 roku o godz. 10:00
13) Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
14) Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
15) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
16) W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
17) Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741

BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
LOKALU INNEGO NIŻ MIESZKALNY O POWIERZCHNI 12,36 m2 POŁOŻONEGO  PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 54  W GŁUSZYCY
Do lokalu nie  przynależy żadne pomieszczenie.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu
nr 255/1  wynosi 231/10 000.
CENA WYWOŁAWCZA       5 000 zł
WADIUM         500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku / środa / o godz. 1030  w sali konferencyjnej, pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy 
do dnia  29 sierpnia  2014 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskie w Głuszycy nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
z ważnych powodów.
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr 5/, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.


BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. GÓRNEJ 5/2  W GŁUSZYCY
Lokal składa się z: 1 izby.o powierzchni 22,04 m2. wc wspólne w budynku
Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia.
Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu
nr 497/10 wynosi 301/10000.
CENA WYWOŁAWCZA    30 000 zł
WADIUM      3 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku / środa / o godz. 1000  w sali konferencyjnej, pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy 
do dnia  29 sierpnia  2014 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskie w Głuszycy nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
z ważnych powodów.
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr 5/, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.

BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU POSADOWIONEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 1/8  W GŁUSZYCY
Lokal składa się z: kuchni oraz pokoju. o powierzchni 36,49 m2.
Do lokalu  przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m2
w c wspólne w budynku
Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu
nr 393/3  wynosi 321/10 000.
CENA WYWOŁAWCZA    35 000 zł
WADIUM      3 500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku / środa / o godz. 1015  w sali konferencyjnej, pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy 
do dnia  29 sierpnia  2014 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskie w Głuszycy nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
z ważnych powodów.
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr 5/, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.


 
I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 25 lipca 2014 roku w godz. 10:00, 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania i przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Głuszyca:

1)    Działka nr 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  21 000,00 zł
Wielkość wadium                              -    2 100,00 zł
Nieruchomość  nie została sprzedana.

2)    Działka nr 327/12 o powierzchni 0,0702 ha
      Cena wywoławcza nieruchomości    -  23 000,00 zł
Wielkość wadium                              -    2 300,00 zł
Nieruchomość  nie została sprzedana. 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 02.08.2014 r.Głuszyca, dnia 24.07.2014r


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 22 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 1000 zostaną przeprowadzone
w obecności uczestników
rokowania

1) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 29, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 109/2, o powierzchni 0,6421 ha, powierzchnia budynku – 1415,54 m2 obręb 0002 Głuszyca, opisana w KW – Wałbrzych – SW1W/00020508/6 ( mapa )
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – UZ – tereny usług zdrowia
3) na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone i rokowania: pierwszy – w dniu 07 października 2013 r., drugi – w dniu 18 listopada 2013 r., I rokowania – w dniu 27 grudnia 2013 r., II rokowania – w dniu 10 lutego 2014 r., III rokowania – w dniu 24 marca 2014 r.,
IV rokowania – w dniu 19 maja 2014 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 334 400,00 zł
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania – nieruchomość zabudowana położona przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy ” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku do godz. 1500
7) zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  • datę sporządzenia zgłoszenia
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
  •  do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 33 440,00 zł, płatne przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 18 SIERPNIA 2014 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) Cena nieruchomości płatna jednorazowo najpóźniej 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
11) Do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat.
12) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 22 SIERPNIA 2014 roku o godz. 10:00
13) Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
14) Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
15) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
16) W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
17) Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741

Głuszyca, dnia 23.06.2014r.
                 

OGŁOSZENIE O  ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 25 LIPCA 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania


1)    na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/2, o powierzchni 0,1111 ha, obręb 0001 Głuszyca, opisana w KW – Wałbrzych – SW1W/00030167/6 ( mapa )
2)    przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3)    nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4)    dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 25 października 2013 r., drugi – w dniu 06 grudnia 2013 r. oraz I rokowania – w dniu 20 stycznia 2014 r., II rokowania – w dniu 03 marca 2014 r., III rokowania – w dniu 30 maja 2014 r. -  zakończyły się wynikiem negatywnym
5)    cena wywoławcza do rokowań wynosi  21 000,00 zł
6)    Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - działka nr 518/2 w Głuszycy przy ul. Górnej” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 21 LIPCA 2014 roku do godz. 15:00
7)    zgłoszenie powinno zawierać:
-    imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
-    datę sporządzenia zgłoszenia
-    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
-    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
-    do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8)    warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 2 100,00 zł, płatne przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 LIPCA 2014 r.
9)    wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10)    Cena nieruchomości płatna jednorazowo najpóźniej 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
11)    Do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat.
12)    Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 25 LIPCA 2014 roku o godz. 10:00
13)    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
14)    Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
15)    Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
16)    W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
17)    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741                       
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 327/12 o powierzchni 0,0702 ha

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1 ( mapa )
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00077137/8
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – pastwiska trwałe – PsIV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  - A-U3.4 – tereny usług
Cena wywoławcza nieruchomości    -  23 000,00 zł
Wielkość wadium                             -      2 300,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 lipca 2014 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 LIPCA 2014 roku.
   

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |