Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

Głuszyca, dnia 06.06.2014 r.

MK. 6722.1.2014

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXIV/253/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działek ewidencyjnych nr 64/1, 64/2 przy ul. B. Chrobrego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 16  lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

 


 

Głuszyca, dnia  15.04.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, została wydania decyzji Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a
w Głuszycy Górnej (powódź 2010)”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 420, 213 i 401 obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji przy  ul. Kłodzkiej 89a w Głuszycy Górnej.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony        i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustalenia, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustalenia, dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustalenie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy (www.bip.głuszyca.pl).
      
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 03/2014 znak: MK.6733.3.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

     Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 643
 


Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.2.2014


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/266/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.
 
obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64, pokój nr 15Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.3.2013.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele
mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/267/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Głuszyca, dnia 20.03.2014 r.  
MK.6720.1.2014


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCYNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z zm.) 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXIV/254/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce, gmina Głuszyca.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w  publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca” obejmującej obszary w obrębie wsi Łomnica, Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce sporządzanej na podstawie uchwały Nr LXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014

    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 14.04.2014r.,   w Urzędzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Głuszyca, dnia  05.03.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)           i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Gminy Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Odbudowa mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a
w Głuszycy Górnej (powódź 2010)”
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 420, 213 i 401 obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji przy ul. Kłodzkiej 89a w Głuszycy Górnej.

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 16 (tel. 74 886 67 64).


MK. 6722.1.2014                                                          Głuszyca, dnia 07.02.2014 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działek ewidencyjnych 64/1 i 64/2, obszar w rejonie ul. B. Chrobrego

 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w  Głuszycy uchwały  Nr LXIV/253/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działek ewidencyjnych nr 64/1, 64/2 przy ul. B. Chrobrego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 marca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl do dnia 20 marca   2014 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Głuszyca, dnia  07.01.2014 r.
MK.6733.1.2013
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r., znak; MK.6733.1.2013 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającą stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolnostojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).
      Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.gluszyca.pl).
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 1/2014 znak: MK.6733.1.2013 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Głuszyca, dnia  26.11.2013 r.
MK.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2013 r. poz. 405 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, obręb 1 Głuszyca Górna.
     Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającą stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolnostojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie.
      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających
z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 15 (tel. 74 886 67 64).
28-10-2013 r.

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zawiadamiam : że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy "GAWA" Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : "Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Głuszycy Górnej dz. nr 224/3, 224/9, 224/10, 224/11, 224/13-224/16, 224/18-224/22, 224/28, 224/32, 224/33, 224/34, 220/1, 220/6, 218/1, 218/5, 218/6".

Planowana realizacja inwestycji obejmie teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, 159/133 obręb 1 Głuszyca Górna. Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającego stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolno stojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie. Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 , pok. nr 16 ( tel. 74 886 67 64).


16-11-2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ZAKŁADU  PROJEKTOWANIA – WOJCIECH  SPECYLAK ul. Uczniowska 21, 58 - 306 Wałbrzych  - działającego na podstawie pełnomocnictwa  DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA we WROCŁAWIU Sp z o.o. Zakład Gazowniczy Wałbrzych 58-300 Wałbrzych ul. Kościuszki 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na.: Przebudowie gazociągu w rejonie ul. Sienkiewicza  w Głuszycy, na działkach nr 564, 26, 87, 41, 814, 126, 815, 817, 121/3, 453/1, 460, 569, 468/5, 114, 470, 423/1, 257.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 K.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy w pokoju nr 16, w godzinach urzędowania.

Burmistrz  Głuszycy

23-05-2011 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam,
że w dniu 19.05.2011 r. została wydana decyzja Nr 1/2011 Burmistrza Głuszycy znak: IRiP/7331/782/1/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Odbudowie mostu na potoku Otłoczyna przewidzianej do realizacji na części działki nr 401, 219, 481, 410.2, 222,218/4 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Głuszyca Górna”.

14-12-2010 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam:
w dniu 10.12.2010 r. została wydana decyzja Nr 39/2010 Burmistrza Głuszycy znak IRiP/7331/774/39/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Korekcie biegu cieku wodnego Potok Marcowy" przewidzianej do realizacji w oddziałach leśnych o nr: 50/90, 31/109, 30/108 w Głuszycy (obręb nr 3), gmina Głuszyca.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam
w dniu 10.12.2010 r. została wydana decyzja Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Głuszycy znak IRiP/7331/775/38/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „ Budowa brodów w miejscach przeprawy drogi leśnej przez ciek działki nr 14/86, 31/109, 16/102, 30/108 w Głuszycy (obręb 3), gmina Głuszyca

Głuszyca, 2010.11.15.
IRiP/732/42/2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/28/2010

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLI/226/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Głuszyca, w terminie do dnia 30 października 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/32/2010

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

16.04.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam,  że w dniu 14.04.2010 r. została wydana decyzja Nr 13/2010 Burmistrza Głuszycy znak IRiP/7331/758/13/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262.

 


 

30.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam, że na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – działającego na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja w dniu 26.03.2010 r. została wydana decyzja Nr 5/2010 Burmistrza Głuszycy znak: IRiP/7331/746/5 /2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
W dniu 26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek BIURA PROJEKTÓW „PROFIL” Grzegorz Potyrała ul. Powstańców Śl. 168/19, 53-139  Wrocław – działającego w imieniu DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 24-02-2010 r.
W dniu 24 lutego 2010 r. zostało wszczete postepowanie administracyjne na wniosek PRACOWNI PROJEKTÓW „PROFIT” Maciej Kurant ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych – działajacej w imieniu DOLNOSLASKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kosciuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego cisnienia De 125 mm i De 90 mm ul. 11-go Listopada – Piastowska Głuszyca obreb 1, działki nr 144, 221/18, 221/1, 189, 222.

 


 


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 03-03-2010 r.
W dniu 03 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Głuszyca  postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: Utwardzenie placu manewrowego wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy rejon ulicy Pionierów i Łukasiewicza , działki nr 417/11, 418, 414/9, 414/2, 414/5, 417/33 obręb Głuszyca 1.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy ul. Pomorska 1 59-500 Złotoryja postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

16.01.2010 r.
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy: zawiadomienie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2009 r.
Informacja dot. wykonania opracowań ekofizjograficznych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica oraz Grzmiąca.

05.11.2009 r.
Obwieszczenie dot. wydania dniu 23.09.2009 r. decyzji Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/733/38/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: "Remont sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Kłodzka – Grunwaldzka – Zielona w Głuszycy i Głuszycy Górnej

07.08.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.:
remont sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Kłodzka-Grunwaldzka-Zielona w Głuszycy, na działkach Miasto Głuszyca-obręb 02 nr 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2 Gm. Głuszyca – obręb Głuszyca Górna działki nr 1, 539/5, 539/1, 539/6, 539/3, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/4, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2, 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 478, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/2, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 546, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497
.

08.06.2009 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno - sportowych.

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: zagospodarowaniu terenów przy ul. Leśnej w Głuszycy, działka nr 100, 102, 128/1, 128/2, 101, 512/5 (wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie stanowisk parkingowych, wykonanie ciągu pieszego, odwodnienia, uzupełnienia zieleni ozdobnej i izolacyjnej, wykonanie pomostów dla wędkarzy, budowa amfiteatru oraz oświetlenia drogi i obiektów).

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 5/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/711/5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 2, 3, 4, 259 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca.

04.02.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

06.01.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy przy ul. Dolnej, działki nr 2, 3, 4, 259.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |