Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2010 - projekt Budżet Gminy >

projekt - Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Głuszycy na rok 2010

Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010  r. według źródeł ich powstawania

Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetu Gminy Głuszyca na 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budzetowej

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnychoraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane wydatki inwestycyjne  w 2010 r.

Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Plan dotacji celowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r.

Plan dotacji podmiotowych i celowych dla Instytucji Kultury na 2010 r.

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Mienie komunalne wg. stanu na 30 września 2009 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-191/09 z 4 XII 2009 r. w sprawie przesłania na ręce Burmistrza Głuszycy uchwały Nr III/191/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Głuszyca.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-190/09 z 4 XII 2009 r. w sprawie przesłania na ręce Burmistrza Głuszycy uchwały Nr III/190/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Głuszyca projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |