Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Głuszycy
ORM.0002.69.2014                                           Głuszyca, dnia 14 kwietnia 2014 r.
 
 


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 594) zwołuję LXIX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy na dzień 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16:15

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.
3.     Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał
4.     Ocena zasobów i zadań ustawowych wraz z rekomendacjami Rady Miejskiej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy za rok 2013.
5.     Informacja dotycząca realizacji regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca w 2013 roku.
6.     Informacja finansowa oraz efekty dydaktyczne w Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy
7.     Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca za rok 2013.
8.     Analiza zaległości wobec Gminy (osoby prawne i fizyczne) Udzielone ulgi, umorzenia. Wykonanie za rok 2013 - kierunki działań na rok 2014.
9.     Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10.     Sprawy różne.
11.     Zamknięcie obrad.
 

Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r Nr 594 z późn. zm.)Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |