Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.66.2014 Głuszyca, dnia 19 marca 2014 r.

Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXVII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 29 marca 2014 r. o godz. 1000

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 64/2014, 65/2014.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych.

 6. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.

 8. Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za 2013 rok /działalność świetlic wiejskich/ - sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

 9. Informacja na temat realizacji zadań przez WZWiK w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Głuszyca w latach 2014-2020.

 10. Podjęcie uchwał:

  10.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014;

  10.2. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029;

  10.3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

  10.4. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata;

  10.5. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata;

  10.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;

  10.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/1, 23/2, 24, 26 we wsi Łomnica, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne;

  10.8. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata;

  10.9. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok;

  10.10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku.

 11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz Rech
AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |