Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.65.2014 Głuszyca, dnia 13 lutego 2014 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 22 lutego 2014 r. o godz. 1100

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 63/2014.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy za 2013 rok.

 6. Informacja na temat wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2013.

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

 8. Współpraca Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.

 9. Analiza zaległości wobec gminy Głuszyca /osoby prawne i fizyczne/ Udzielone ulgi i umorzenia. Wykonanie za rok 2013 – kierunki działania na rok 2014.

 10. Podjęcie uchwał:

  10.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

 11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz RechAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |