Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.64.2014 Głuszyca, dnia 23 stycznia 2014 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 30 stycznia 2014 r. o godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 59/2013, 60/2013, 61/2013, 62/2014.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Głuszyca za rok 2013.

 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy za 2013 rok.

 7. Podjęcie uchwał:

  7.1. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego;

  7.2. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej;

  7.3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok;

  7.4. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2014 rok;

  7.5. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

  7.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w rejonie dz. nr 64/1 i nr 64/2;

  7.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuszyca dla obszarów w obrębie wsi Łomnica, Grzmiąca, Głuszyca Górna i Kolce;

  7.8. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014 rok;

  7.9. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2014 rok;

  7.10. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

  7.11. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji wspólnego projektu Aglomeracji Wałbrzyskiej pn.”Rozwój Obszaru Funkcjonowania Aglomeracji wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego”;

  7.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

 8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący Rady Miejskiej

  (-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |