Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

10.01.2013Burmistrz Głuszycy Informuje

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii
elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
-zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Głuszyca, dnia 20.12.2013r.
MK.6722.1.2013.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LVIII/231/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 stycznia 2014 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Joanna Drzygała tel. 74 886 67 64, pokój nr 15

Imię, nazwisko osoby wywieszającej obwieszczenie.
Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.12.2013 do 31.01.2014


Głuszyca 28.10.2013

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2014 r.

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Głuszyca w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 144/2013 z dnia 27 września 2013 r. Burmistrza Głuszycy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 01.10.2013 r.- do 18.10.2013 r. konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.
Projekt programu współpracy Gminy Głuszyca na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca ( www.bip.gluszyca.pl),
Strona Internetowa Gminy Głuszyca ( www.gluszyca.pl),
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
We wskazanym terminie konsultacji  Stowarzyszenie ,, NASZA SIERPNICA” i Rada Gminna Pożytku Publicznego  wniosły  poprawki do programu , które zostały zaakceptowane i wpisane do programu.Głuszyca  12.09.2013 r

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach( Dz.U. z 2013, poz.96).
W związku z zaplanowanym treningiem na 23 października 2013 r. na terenie kraju, ćwiczeń taktyczno-specjalnych, w ramach którego planowane jest uruchomienie na obszarze województwa dolnośląskiego akustycznego podsystemu ostrzegania. Za niedogodności przepraszamy.
                

 Trening
podsystemu ostrzegania


Na terenie Gminy Głuszyca w dniu 23 października  2013 r. między godziną 10.00 a 11.00 zostanie przeprowadzony trening podsystemu ostrzegania. W tym czasie zostanie sprawdzone funkcjonowanie akustyczne podsystemu alarmowego poprzez uruchomienie syren alarmowych.23 październik  2013 r. godzina 10.00


                           


Głuszyca  12.09.2013 r.


Komunikat

Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w ramach umowy na zastępstwoGłuszyca  26.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Głuszyca  22.04.2013 r.

 
Ogłoszenie Burmistrza GłuszycyGłuszyca  22.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  22.04.2013 r.


Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca oraz o przystąpieniu

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |