Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca, dnia 20.12.2013r.
MK.6722.1.2013.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LVIII/231/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 stycznia 2014 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Joanna Drzygała tel. 74 886 67 64, pokój nr 15

Imię, nazwisko osoby wywieszającej obwieszczenie.
Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.12.2013 do 31.01.2014


Głuszyca 28.10.2013

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2014 r.

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Głuszyca w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 144/2013 z dnia 27 września 2013 r. Burmistrza Głuszycy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 01.10.2013 r.- do 18.10.2013 r. konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.
Projekt programu współpracy Gminy Głuszyca na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca ( www.bip.gluszyca.pl),
Strona Internetowa Gminy Głuszyca ( www.gluszyca.pl),
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
We wskazanym terminie konsultacji  Stowarzyszenie ,, NASZA SIERPNICA” i Rada Gminna Pożytku Publicznego  wniosły  poprawki do programu , które zostały zaakceptowane i wpisane do programu.Głuszyca  12.09.2013 r

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach( Dz.U. z 2013, poz.96).
W związku z zaplanowanym treningiem na 23 października 2013 r. na terenie kraju, ćwiczeń taktyczno-specjalnych, w ramach którego planowane jest uruchomienie na obszarze województwa dolnośląskiego akustycznego podsystemu ostrzegania. Za niedogodności przepraszamy.
                

 Trening
podsystemu ostrzegania


Na terenie Gminy Głuszyca w dniu 23 października  2013 r. między godziną 10.00 a 11.00 zostanie przeprowadzony trening podsystemu ostrzegania. W tym czasie zostanie sprawdzone funkcjonowanie akustyczne podsystemu alarmowego poprzez uruchomienie syren alarmowych.23 październik  2013 r. godzina 10.00


                           


Głuszyca  12.09.2013 r.


Komunikat

Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w ramach umowy na zastępstwoGłuszyca  26.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Głuszyca  22.04.2013 r.

 
Ogłoszenie Burmistrza GłuszycyGłuszyca  22.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  22.04.2013 r.


Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca oraz o przystąpieniu

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |