Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 14 czerwca 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 czerwca 2013 r. o godz. 1400

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 45/2013, 46/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Stan techniczny obiektów sportowych i świetlic wiejskich – przygotowanie do wypoczynku wakacyjnego.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

  - Przedstawienie sprawozdania;

  - Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu;

  - Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu;

  - Dyskusja;

  -Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy;

  - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

 7. Podjęcie uchwał:

  7.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok;

  7.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;

  7.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

 8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |