Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

 


Uchwała Nr XXXIX/178/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia  2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy  Głuszyca na rok 2013.

Uchwała Nr XXXVIII/177/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 stycznia  2013 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Głuszycy opinii dotyczącej podziału powiatu wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXVII/173/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025

Uchwała Nr XXXVII/172/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 491, a dnia 24 stycznia 2013 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=491

Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 490, z dnia 24 stycznia 2013 r.

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=490

Uchwała Nr XXXVII/169/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji

Uchwała Nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu ,częstotliwości i trybu uniszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/166/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXVII/165/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/164/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/163/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 r. "w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy, działającą pod firmą "ZUMIK" społka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportem maszyn, urządzeń i środków transportowych na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 50.000 zł (słowinie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)".

Uchwała Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiay Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025

Uchwała Nr XXXVI/160/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXV/159/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXV/158/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XXXV/157/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenie opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

Uchwała Nr XXXV/156/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 39, z dnia 3 stycznia 2013 roku.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=39

Uchwała Nr XXXV/155/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4767, z dnia 11 grudnia 2012 roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4767

Uchwała Nr XXXV/154/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: stawek podatków od środków transportowych.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4766, z dnia 11 grudnia 2012 roku.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4766

Uchwała Nr XXXV/153/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4765, z dnia 11 grudnia 2012 r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4765

Uchwała Nr XXXV/152/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2012-2032.


Uchwała Nr XXXV/151/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr XXXV/150/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca".

Uchwała Nr XXXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie: zmian Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XXXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/146/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Głuszyca na okregi wyborcze, ustalenia ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, pozycja 3934, z dnia 15 listopada 2012 r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3934

.Uchwała Nr XXXII/145/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Głuszycy do podjęcia czynności związanych ze zmianami w akcie założycielskim Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp.z o.o.

Uchwała Nr XXXII/144/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXXII/143/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXXI/142/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/141/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/140/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Głuszyca i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2012 roku.

Uchwała Nr XXVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XXVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XXVII/136/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/134/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwał Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVI/132/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XXVI/131/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Uchwała Nr XXV/130/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok ustalonego Uchwałą Nr 28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwała Nr XXV/128/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/127/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015

Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 2234, z dnia 26 czerwca 2012 roku.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2234

Uchwała Nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głuszyca na lata 2012-2014

Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kolce"

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |