Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

 

Głuszyca, dnia 21 stycznia 2013 r.Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej

na dzień 28 stycznia 2013 r. o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołu nr 36/2012.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy za 2012 rok.

 6. Informacja na temat wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Głuszyca za rok 2012.

 8. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1. w sprawie zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.

  9.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/175/2012 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |