Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

12-02-2013

I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy


Informuję, że w dniu 12 lutego 2013 roku w godz. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 , 11:30, ,11:45 ,,12:00 , 12:15, 12:30 12:45 , 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania, przetargi nieograniczone i przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1) Działka nr 70/12 o powierzchni 0,1058 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 45 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 500,00 zł
Działka nie została sprzedana.
2) Działka nr 70/13 o powierzchni 0,0920 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 39 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 900,00 zł
Działka nie została sprzedana.
3) Działka NR 483/7 o powierzchni 0,1521ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 70 000,00 zł
Wielkość wadium - 7 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.
4) Działka NR 269/10 o powierzchni 0,2744 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 83 500,00 zł
Wielkość wadium - 8 350,00 zł
Działka nie została sprzedana
5) Działka NR 86/2 o powierzchni 0,6415 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 123 500,00 zł
Wielkość wadium - 12 350,00 zł
Działka nie została sprzedana
6) Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 000,00 zł
Działka została sprzedana za cenę 40 400,00 + 9 292,00 vat 23% = 49 692,00 zł.
Nabywca: Pan Józef Kopeć
7) Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.
8) Działka nr 41/4 o powierzchni 0,01 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 2 700,00 zł
Wielkość wadium - 270,00 zł
Działka została sprzedana za cenę 2 727,00 zł
Nabywca: Pani Stanisława Kaziura
9) Działka NR 414/71 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
10) Działka NR 414/72 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
11) Działka NR 414/73 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
12) Działka NR 414/74 o powierzchni 0,0020 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Działka nie została sprzedana.
13) Działka NR 414/65 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia 20 lutego 2013 r.
05-02-2013

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04 lutego 2013 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu miały miejsce rokowania
na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 154,19 m2 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Głuszycy
Cena wywoławcza 29 680,00 zł. Wadium 2968,00 zł
Lokal użytkowy nie został sprzedany.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 05.02.2013 roku do dnia 12.02.2013 roku.
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04 lutego 2013 roku o godz.11:00 w siedzibie Urzędu miały miejsce rokowania
na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 45,85 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 12 w Głuszycy Górnej
Cena wywoławcza 19 440,00 zł. Wadium 1944,00 zł
Lokal użytkowy został sprzedany za cenę 22.000,00 zł . Nabywca Pani Zofia Łakomow.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 05.02.2013 roku do dnia 12.02.2013 roku
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04 lutego 2013 roku o godz.1030 w siedzibie Urzędu miały miejsce rokowania
na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 29,03 m2 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 46/2 w Głuszycy
Cena wywoławcza 15.080,00 zł. Wadium 1.508,00 zł
Lokal mieszkalny został sprzedany za cenę 16.500 zł. Nabywca Pan Dariusz Grudziński.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 05.02.2013 roku do dnia 12.02.2013 roku11-01-2013OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 12 LUTEGO 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania
1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 86/2, o powierzchni 0,6415 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77377/2.  ( mapa )
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 11 maja 2012 r., drugi - w dniu 19 października 2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 123 500,00zł,
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Sienkiewicza – działka nr 86/2” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 lutego 2013 roku do godz. 1500
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 12 3500, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialne
11) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 12 lutego 2013 roku o godz. 1100
12) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
13) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
14) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
15) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
16) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY


Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 12 LUTEGO 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 10:45 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania

1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kolejowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 269/10, o powierzchni 0,2744 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW - BRAK ( mapa )
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 11 MAJA 2012 r., drugi – w dniu 19 PAŹDZIERNIKA 2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 83 500,00zł,
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Kolejowa – działka nr 269/10” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 lutego 2013 roku do godz. 15:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 8350, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat
11) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 12 lutego 2013 roku o godz. 10:45
12) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
13) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
14) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
15) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
16) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1)

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza
że w dniu 12 LUTEGO 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 11:15 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/2, o powierzchni 0,1562 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8.
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 06 kwietnia 2012 r., drugi – w dniu 18 maja 2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 40 000,00zł,
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Warszawska – działka nr 327/2” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 LUTEGO 2013 roku do godz. 15:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 4 000, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 LUTEGO 2013 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat
11) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 12 LUTEGO 2013 roku o godz. 11:15
12) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
13) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
14) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
15) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
16) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1)OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 12 LUTEGO 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 11:30 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania
1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/4, o powierzchni 0,1187 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8.
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 06 kwietnia 2012 r., drugi – w dniu 18 maja 2012 r zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 30 000,00zł,
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Warszawska – działka nr 327/4” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 LUTEGO 2013 roku do godz. 15:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 3 000, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 LUTEGO 2013 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) do wynegocjowanej w rokowaniach ceny sprzedaży działki dolicza się 23% podatek vat
11) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 12 LUTEGO 2013 roku o godz. 11:30
12) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
13) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
14) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
15) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
16) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądźBURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 70/12 o powierzchni 0,1058 ha ( mapa )
Działka położona w atrakcyjnym miejscu Grzmiącej przy ul. Lipowej od strony Łomnicy.
Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej - BRAK
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 10.06.2011 R. (ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA)
Cena wywoławcza nieruchomości - 45 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 500,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 LUTEGO 2013 roku (WTOREK), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 LUTEGO 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 70/13 o powierzchni 0,0920 ha ( mapa )
Działka położona w atrakcyjnym miejscu Grzmiącej przy ul. Lipowej od strony Łomnicy.
Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej - BRAK
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 10.06.2011 R. (ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA)
Cena wywoławcza nieruchomości - 39 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 900,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 LUTEGO 2013 roku (WTOREK), o godz. 1015 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 LUTEGO 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/65 o powierzchni 0,0019 ha ( mapa )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lutego 2013 roku (wtorek), o godz. 1300 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/71 o powierzchni 0,0019 ha ( mapa )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lutego 2013 roku (wtorek), o godz. 12:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/72 o powierzchni 0,0019 ha ( mapa )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lutego 2013 roku (wtorek), o godz. 1215 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/73 o powierzchni 0,0019 ha ( mapa )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lutego 2013 roku (wtorek), o godz. 12:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/74 o powierzchni 0,0020 ha ( mapa )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lutego 2013 roku (wtorek), o godz. 1245 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 lutego 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd
Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do właścicieli działek graniczących z działką nr 41/4
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 41/4 o powierzchni 0,01 ha
Położenie nieruchomości - SIERPNICA – OBRĘB 0005
Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) – SW1W/00082110/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – ŁIV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości – 2 700,00 zł
Wielkość wadium - 270,00 zł
Przetarg (OTWRCIE OFERT) zostanie przeprowadzony w dniu 12 LUTEGO 2013 roku (WTOREK), o godz. 1145 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 LUTEGO 2013 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ograniczony (do użytkownika działki).
PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) Imię i Nazwisko i adres oferenta
2) Datę sporządzenia oferty
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4) Oferowaną cenę (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej)
5) Dowód wpłaty wadium
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 16) bądź pod numerem telefonu 074 8866741.
03-01-2013


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ PRZY UL. KŁODZKIEJ 12
Powierzchnia lokalu – 45,85 m2
UDZIAŁ LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE
GRUNTU NR 536/1 O POWIERZCHNI 0,0144 HA WYNOSI 3769/10 000 CZĘŚCI.
1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 19.440 ZŁ
2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach, pierwszy: w dniu 27.10.2011r, drugi w dniu14.12.2011r. , nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach do dnia 31 stycznia 2013 roku do godz.1500 w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1.
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i spoób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie się w dniu 04 lutego 2013r. o godz 1100 w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 1944 zł należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2013 roku przelewem na konto
Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi.
8. Wygrywający rokowania zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej ceny przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni licząc od dnia zamknięcia rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
pokój nr 5, tel. 74 88 66 768.

 BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA


NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 81
Powierzchnia lokalu – 154,19 m2
UDZIAŁ LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE
GRUNTU NR 47/2 O POWIERZCHNI 0,0704 HA WYNOSI 1880/10 000 CZĘŚCI.
1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 29.680 ZŁ
2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy w dniu 03.07.2012r., drugi w dniu
10.08.2012r. , nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach
do dnia 31 stycznia 2013 roku do godz.1500 w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i spoób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie
się w dniu 04 lutego 2013r. o godz 1000 w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 2968 zł należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2013 roku przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut.
Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał
rokowania od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi.
8. Wygrywający rokowania zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej ceny przed zawarciem
aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni licząc od dnia zamknięcia
rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi
nabywca.
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
pokój nr 5, tel. 74 88 66 768.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 46/2
Powierzchnia lokalu – 29,03 m2 , do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne o
powierzchni 4,30 m2 i 4,51 m2.
UDZIAŁ LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE
GRUNTU NR 83 O POWIERZCHNI 0,1464 HA WYNOSI 792/10 000 CZĘŚCI.
1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 15.080 ZŁ
2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy w dniu 25.09.2012r. , drugi w dniu
05.11.2012r. , nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach
do dnia 31 stycznia 2013 roku do godz.1500 w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i spoób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie
się w dniu 04 lutego 2013r. o godz 1030 w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 1508 zł należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2013 roku przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut.
Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał
rokowania od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi
nabywca.
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
pokój nr 5, tel. 74 88 66 768.
28-12-2012 r.

 

 I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy


Informuję, że w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 , 11:30, ,11:45 ,,12:00 , 12:15, 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania i przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:
1) Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.
2) Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.
3) Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 000,00 zł
Działka została sprzedana za cenę 40 100,00 + 9 223,00 vat 23% = 49 323,00 zł.
Nabywcy: Państwo Wioleta i Marek Bisek
4) Działka NR 483/7 o powierzchni 0,1521ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 73 000,00 zł
Wielkość wadium - 7 300,00 zł
Działka nie została sprzedana.
5) Działka NR 414/74 o powierzchni 0,0020 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Działka nie została sprzedana.
6) Działka NR 414/73 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
7) Działka NR 414/72 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
8) Działka NR 414/71 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
9) ) Działka NR 414/65 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka nie została sprzedana.
10) ) Działka NR 414/64 o powierzchni 0,0019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium - 330,00 zł
Działka została sprzedana za cenę 3 333,00 + 766,59 vat 23% = 4 099,59zł.
Nabywca: Pan Marek Jacek Liedke.
11) Działka NR 414/63 o powierzchni 0,0020 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Działka została sprzedana za cenę 3 535,00 + 813,05 vat 23% = 4 348,05zł.
Nabywca: Pan Marek Jacek Liedke.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 28 grud

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |