Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Infrastruktura techniczna i inwestycje

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Głuszyca
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55
tel. (074) 88 66 752, 88 66 749 fax. 84 56 339

ogłasza przetarg nieograniczony na

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Głuszyca w sezonie 2005/2006.

OBWÓD I ul. Zielona , Cmentarna , Polna, Grunwaldzka dojazd do bud. nr 31-33, Leśna, Dolna, Wysoka, Włókniarzy, Częstochowska, Dąbrowskiego, Górna, Przemysłowa, Niecała, Bohaterów Getta, Parkowa.
Ogółem 8275 m.

OBWÓD II ul. Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza przy zabudowie szeregowej, Sienkiewicza dojazd do budynku nr 31, Zdrojowa, Ogrodowa, 11-go Listopada, Piastowska, Łącznik K - P, Lipowa, Warszawska, Krasickiego, Warskiego, Pionierów, Łukasiewicza, Łomnica Granna do budynku ul. Sudecka 37, Łomnica do budynku ul. Sudecka 11 Ogółem 9838 m.

OBWÓD III ul. Gdańska, Sierpnica droga na Osówkę, Kościuszki do budynków nr 3,7,9,11.
Ogółem 3600 m.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w pokoju nr 2 w cenie 20,0 zł . 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i spełniający warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie adresowanej na Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 i oznaczonej “Zimowe utrzymanie dróg w gminie Głuszyca w sezonie 2005/2006, OBWÓD ......”, w terminie do 20 października 2005r. do godz. 9:00 w pokoju nr 2 - osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2005 r. o godz. 9:15 w siedzibie tut. Urzędu - sala konferencyjna pokój nr 10.

 Przy ocenie ofert obowiązywać będą następujące kryteria :

    1. Cena jednostkowa - 100%.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z ofertami są :

Kazimierz Jerzyk , Irena Franków tel. (074) 88 66 752, 88 66 749.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 20 listopada 2005 r.

Głuszyca, 4.10.2005 r.

 
 
 
 
 
 
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |