Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 17 września 2012 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej

na dzień 27 września 2012 r. o godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołów nr 26/2012, 27/2012, 28/2012.

 4. Oferta Fundacji „Dar” w sprawie zagospodarowania budynku po byłym szpitalu w Głuszycy.

 5. Prezentacja – Podziemne Miasto Osówka.

 6. Efekty szkolenia sportowego w KS Włókniarz, KS Berit.

 7. Stan bezpieczeństwa za I półrocze 2012 roku.

 8. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego.

 9. Ocena przeprowadzonych inwestycji za I półrocze 2012 roku.

 10. Informacja na temat wypoczynku dzieci w okresie wakacji – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

 11. Działalność Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za I półrocze.

 12. Stan techniczny świetlic wiejskich w Głuszycy Górnej, Grzmiącej oraz Sierpnicy.

 13. Realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku.

 14. Informacja na temat pracy Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2012 roku.

 15. Podjęcie uchwał:

15.1. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Głuszycy.

   15.2. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Głuszyca i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

   15.3. w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Głuszyca.

   15.4. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

   15.5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

   15.6. w sprawie zmian uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

 1. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |