Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 12 czerwca 2012 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 20 czerwca 2012 r. o godz. 1600

Sesja odbędzie się Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołu nr 25/2012.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat realizacji planu remontów zasobów komunalnych za okres 2011 roku.

 6. Ocena współpracy z WZWiK, uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015.

 7. Stan techniczny obiektów sportowych i świetlic wiejskich – przygotowanie do wypoczynku wakacyjnego.

 8. Informacja finansowa oraz efekty dydaktyczne w Przedszkolu Publicznym w Głuszycy.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

  - Przedstawienie sprawozdania;

  - Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu;

  - Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu;

  - Dyskusja;

  -Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy;

  - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

 10. Podjęcie uchwał:

  10.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok;

  10.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok;

  10.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;

   10.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok;

   10.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025;

   10.6. w sprawie wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji;

 1. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |