Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

Uchwała Nr XXV/130/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok ustalonego Uchwałą Nr 28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwała Nr XXV/128/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/127/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015

Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy

Uchwała Nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głuszyca na lata 2012-2014

Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kolce"

Uchwała Nr XXIV/120/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sierpnica"

Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łomnica"

Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grzmiąca"

Uchwała Nr XXIV/117/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie uchwalenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuszyca Górna"

Uchwała Nr XXIV/116/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXIV/115/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca  2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Tajemniczy Trójkąt

Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego  2012 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy 

Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego  2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Głuszyca".

Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego  2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 rok

Uchwała Nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2012, pozycja: 655 z dnia 16 lutego 2012 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=655.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dplmośląskiego z dnia 13 lutego 2012 r.
NR NK-N.11.4131.134.2012.AS2.

Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w Głuszycy na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/103/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015".

Uchwała Nr XX/102/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia miasta Wałbrzycha z Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.

Uchwała Nr XIX/101/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIX/99/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIX/98/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIX/97/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIX/96/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2011 Nr V/20/2011 z późn. zm. w budżecie na 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/95/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej położonej na działce nr 392/1, obręb Sierpnica, Gmina Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2012, pozycja: 352 z dnia 25 stycznia 2012 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=352

Uchwała Nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2012-2022.
Załącznik -
Strategia.

Uchwała Nr XVIII/93/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025 ze zmianami.

Uchwała Nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2011 rok Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. z późn. zm. w budżecie na 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/91/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4786 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4786

Uchwała Nr XVIII/90/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4785 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4785

Uchwała Nr XVII/89/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/88/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4784 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4784


Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4783 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4783

Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2011 r. Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami w budżecie na 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 247, pozycja: 4386 z dnia 2 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4386

Uchwała Nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 241, pozycja: 4209 z dnia 25 listopada 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4209

Uchwała Nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 247, pozycja: 4387 z dnia 2 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4387.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dplmośląskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
NR NK-N.4131.666.2011.AS2.

Uchwała Nr XVI/80/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grzmiąca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2011, Numer 247, pozycja: 4386 z dnia 02 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?ID=16393.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dplmośląskiego z dnia 28 listopada 2011 r.
NR NK-N.4131.665.2011.AS2.

Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 284, pozycja: 5281 z dnia 30 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5281

Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Głuszyca Górna.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230, Pozycja 3968, z dnia 10 listopada 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3968

Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolce.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230, Pozycja 3967, z dnia 10 listopada 2011 r. - jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3967

Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łomnica.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230, Pozycja 3966, z dnia 10 listopada 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3966

Uchwała Nr XIV/71/2011 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sierpnica.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230, Pozycja 3965, z dnia 10 listopada 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3965

Uchwała Nr XIV/70/2011 w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską Głuszycy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Sygn. akt III SA/Wr  694/11 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie powołania zespołu d/s opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 162, pozycja 2777, z dnia 3 sierpnia 2011 r, - jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/162/2777 .
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego znak:
NK-N.4131.306.2011.AS2-1, z dnia 29 lipca 2011 r.

Uchwała Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Nr 143, pozycja 2383, z dnia 8 lipca 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/143/2383

Uchwała Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała Nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds, Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Głuszyca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Nr 144, pozycja 2425, z dnia 8 lipca 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/144/2425

Uchwała Nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 142, pozycja: 2335 z dnia 6 lipca 2011 r., - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?ID=14168

Uchwała Nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 137, Pozycja 2247 z dnia 29 czerwca 2011 - jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/137/2247

Uchwała Nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2010-2014.

  • Załącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 ÷ 2014 (GPPN).
  • Załącznik 1 do GPPN - analiza badań przeprowadzonych w 2010 r.
  • Załącznik 2 do GPPN - harmonogram  realizacji GPPN w głuszycy na rok 2011.

Uchwała Nr XII/56/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 137, Pozycja 2246 z dnia 29 czerwca 2011 - jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/137/2246

Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XII/54/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XI/52//2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XI/51//2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie:  zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca  z dnia 28 stycznia 2011 roku  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grzmiąca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Doln ośląskiego Nr 125, Pozycja 2012, z dnia 14 czerwca 2011 - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/125/2012

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, Pozycja 1364, z dnia 27 kwietnia 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/88/1364

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, Pozycja 1363, z dnia 27 kwietnia 2011 r. - jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/88/1363

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Głuszyca do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Ewy Morawiec.

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 60, Pozycja 837, z dnia 17 marca 2011 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/60/837

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, znak: NK-N.4131.245.2011.AS2 z dnia 16 marca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr VI/29/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (-) Wojewoda Dolnośląski
 

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2011 r.

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie„

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 dla Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.103.2011.AS2 z dnia 23 lutego 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 47, poz. 658.]

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

Uchwała Nr V/20/20

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |