Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 19 marca  2012 r.

                                

                                Radni
                                Rady Miejskiej w Głuszycy
                                Sołtysi
                                Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U z 2001Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 26 kwietnia 2012 r. o godz. 16.00
Sesja odbędzie się Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w GłuszycyPorządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.
3. Przyjecie protokołów nr 22/2012 i 23/2012.
4. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
5. Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za 2011 rok  / działalność świetlic wiejskich/ - sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
6. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok.
7. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Głuszyca za 2011 rok.
9. Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2004-2011.
10. Informacja na temat  - Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Głuszyca.
11. Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za I kwartał.
12. Podjęcie uchwał:
 12.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy.
 12.2. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy
 12.3. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy
 12.4. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuszyca Górna”
 12.5. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grzmiąca”
 12.6. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łomnica”
 12.7. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sierpnica”
 12.8. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kolce”
 12.9. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Głuszyca na lata 2012-2014
 12.10. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
13. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
                      
                                                                                                       
                            Przewodniczący
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            (-) Grzegorz Pieroń
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
              

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |