Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca, 17 stycznia 2012 r.

Informacja

Burmistrz Głuszycy
wyjątkowo będzie przyjmować Mieszkańców w Urzędzie Miejskim
w sprawie skarg i wniosków nie we wtorek 17 stycznia 2012 r.,
ale w czwartek 19 stycznia 2012 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00

Za utrudnienia przepraszam
BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 20 grudnia 2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje, że:

  1. dnia 22 grudnia 2011 r. (czwartek), Urząd Miejski będzie czynny do godz. 1400.
  2. dnia 23 grudnia 2011 r. (piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godz. 1200.

Jednocześnie informuję, że w tych samych dniach i godzinach będą funkcjonować:
Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych.

Za utrudnienia przepraszam.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 13 grudnia 2011 r.

STYPENDIA SOCJALNE
 za okres IX-XII   2011 r.
wypłacane będą w kasie Urzędu Miejskiego
w Głuszycy
15 i 16 grudnia 2011 r. od godz.1000-1330

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 30.11.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dnia 30 listopada 2011 roku
wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok.1.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

 

 

 

Głuszyca, 29-11-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy.

Głuszyca, 25-11-2011 r.

Informacja

Burmistrz Głuszycy
wyjątkowo będzie przyjmować Mieszkańców
w Urzędzie Miejskim
w sprawie skarg i wniosków
nie we wtorek 29 listopada 2011 r.,
ale w czwartek 1 grudnia 2011 r.
od godz. 11:00 do godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszam
Zastępca Burmistrza
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 14-11-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
podaje do wiadomości

informację dotyczącą konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Głuszyca, 04-11-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA KONKURS
NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE GMINY GŁUSZYCA

REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Głuszyca w postaci znaku graficznego logo i hasła promocyjnego gminy

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 

Głuszyca, 28-10-2011 r.

Uchwała Nr 3/VI/2011
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 30.10.2011 do 29.10.2012. (cd. uchwały)

Głuszyca, 19-10-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
zarządza
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Konsultacje rozpoczną się od dnia 26. 10. 2011 r. i będą trwały do 08. 11. 2011 r. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.

Głuszyca, 31-08-2011 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Głuszycy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głuszyca, 30-08-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje,

że w związku z realizowaną inwestycją pn.: „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy”,
w dniu 2 września 2011 r. o godz. 900 przy ulicy 11 Listopada 1,
odbędzie się spotkanie dotyczące remontu ul. Ogrodowej, Piastowskiej oraz 11 Listopada.
Na spotkaniu omawiane będą sprawy mieszkańców, związane m.in. z odprowadzaniem wód opadowych z posesji, wysokością krawężników oraz wykonaniem chodników i progów spowalniających.
Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.      

Zastępca Burmistrza Głuszycy
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 24-08-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje

  1. Dnia 30 sierpnia 2011 r. (wtorek)  - w y j ą t k o w o  - Mieszkańcy przyjmowani  będą od godz. 1200  do godz. 1600.
  2. Dnia 2 września 2011 r. (piątek) - w związku z zaplanowanym wyłączeniem energii elektrycznej - Urząd Miejski będzie świadczyć usługi w ograniczonym zakresie i będzie otwarty do godz. 1400. 
    Nie będzie również czynny system informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne.

Za utrudnienia przepraszam

ZASTĘPCA BURMISTRZA GŁUSZYCY
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 20-07-2011 r.

ROBOTY WODOCIĄGOWE RAZ JESZCZE

W nocy z piątku (22. 07. 2011) na sobotę (23 .07. 2011) nastąpi kolejne wyłączenie dopływu wody do gospodarstw domowych w obrębie ul. Grunwaldzkiej.

Prace rozpoczną się w piątek o godz. 22:00,
a ich zakończenie planowane jest na godz. 10:00 w sobotę
.

Będzie to drugi etap prac polegających na wymianie przyłączy wodociągowych w ul. Grunwaldzkiej. Prace to umożliwią wykonanie jeszcze w tym roku nowej nawierzchni tej ulicy o wartości ok. 1 000 000 zł.

 

Głuszyca, 12-07-2011 r.

Burmistrz Głuszycy informuje, że:

W związku z modernizacją sieci wodociągowej
w obrębie ul. Grunwaldzkiej
od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki
w nocy z 13.07.2011 r. (środa) od godz. 21:00
do rana 14.07.2011 r. (czwartek) do godz. 8:00
będzie wyłączony dopływ wody bieżącej

Za utrudnienia przepraszam i zapewniam, iż wykonywanie tych prac jest niezbędne ze względu na zaplanowaną na rok bieżący wymianą nawierzchni ul. Grunwaldzkiej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 06-07-2011 r.

STYPENDIA
socjalne

za okres I ÷ VI 2011 r.
wypłacane będą w kasie
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
od 7 lipca 2011 r.
w godz. 10:00÷ 13:30

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Głuszyca, 06-06-2011 r.

herb GłuszycyBurmistrz Głuszycy
zaprasza Mieszkańców
na spotkanie


Serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Głuszyca na spotkanie.

Tematy:
1. Stan budżetu Gminy,
2. Plac manewrowy między garażami.

Spotkanie odbędzie się 
9 czerwca 2011 r. (czwartek),
o godz. 18°°
w Szkole Podstawowej Nr 3
w Głuszycy.
      

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

_______________________________________
Głuszyca, 01-06-2011 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy  informuje, że Sąd  Okręgowy w Świdnicy  ustalił dla Gminy Głuszyca 4 ławników.

  • do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  - 2,
  • do  Wydziału Pracy   - 2,

których Rada Miejska  powinna wybrać w terminie do 30 października 2011r.

W związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2011 r.  należy zgłaszać kandydatów na ławników zgodnie z art. 162 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia.

Z poważaniem

z up Burmistrza
(-) Józef Piksa
Zastępca Burmistrza

_______________________________________
Głuszyca, 02-02-2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głuszycy informuje, że w Urzędzie Miejskim w Głuszycy prowadzony jest rejestr osób chętnych do dokonania zamiany mieszkania.

Oferty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul Grunwaldzka 55,  pokój nr 1.

Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

_______________________________________
Głuszyca, 28-01-2011 r.

Informacja Burmistrza Głuszycy
w sprawie:

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
z dnia 27 styczna 2011 r
.

BONIFIKATA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 

 _______________________________________
Głuszyca, 27-01-2011 r.

Zaproszenie na spotkanie z Burmistrzem Głuszycy

Burmistrz Głuszycy zaprasza kwaterodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, sala nr 11.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |