Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2012 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2012 r. >

Nr 53/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2012 roku.

Nr 52/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkol na rok szkolny 2012/2013 prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Nr 51/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw Obchodów 50-lecia nadania Praw Miejskich

Nr 50/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 37/O/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszca na lata 2011-2025.

Nr 49/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

Nr 48/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 47/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Nr 46/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkaniowego.

Nr 44/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 43/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 42/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki : nr 70/12 o powierzchni 0,1058 ha i nr 70/13 o powierzchni 0,0920 ha położonej w Grzmiącej przy ul. Lipowej

Nr 41/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 40/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej na lata 2012-2020

Nr 39/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Nr 38/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 210 o powierzchni 0,0864 ha położonej w Głuszycy przy ul. Gdańskiej

Nr 37/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

- Załącznik do z 37


Nr 36/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Głuszyca na rok 2012 , planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Głuszyca na 2012 rok odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Nr 35/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2011 rok , informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca za 2011rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury.

Nr 34/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych inwestycji w toku.

Nr 33/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: powołania zespołów do przeprowadzania inwentaryzacji komórek gospodarczych.

Nr 32/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Nr 31/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Częstochowskiej 1 w Głuszycy działki nr 486/11 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej

Nr 30/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do protokólarnego przejęcia lokalu socjalnego na boisku sportowym

Nr 29/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Łomnicy, zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem "Łomnickiej Chaty"

Nr 28/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 27/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca.

  • Załącznik nr 1 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca. 
  • Załącznik nr 2 - Informacje dodatkowe od nr 1 do 21

Nr 26/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha, nr 86/2 o powierzchni 0,6415 ha położonych w Głuszycy, obręb 001, działki nr 214/2 o powierzchni 0,1743 ha położoną w Głuszycy, obręb 0002,działek: nr 389/2 o powierzchni 0,1880 ha, nr 335/4 o powierzchni 0,7347 ha położonych w Głuszycy Górnej i działek nr 105 o powierzchni 0,6100 ha, nr 106 o powierzchni 0,9000 ha położonych w Grzmiącej.

Nr 25/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej na lata 2012-2020.

Nr 24/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 23/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 414/66 o powierzchni 0,0019 ha położonej w Głuszycy, obręb 001 będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 414/68 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Głuszycy, obręb 0001 stanowiącą własność Wiesławy i Romualda Serafin

Nr 22/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 21/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 113/O/2011 z 07.12.2011 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Nr 20/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 19/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Głuszyca

Nr 18/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 392/1 o pow. 0.0719 ha położoną w Sierpnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do własciciela działek graniczących z działką nr 392/1

Nr 17/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 16/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych.

Nr 15/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indiwidualnej i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwacje odzieży roboczej dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Nr 14/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie: pprzeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Głuszyca podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Nr 13/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięscy w konkursie na "Najpiękniejsze Logo i Hasło Promocyjne" Gminy Głuszyca.

Nr 12/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy.

Nr 11/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 10/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji celem dokonania naboru ma młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej.

Nr 9/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyłonienia dwóch wykonawców/trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu: „GłuszycKie szkoły sukcesu" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr 8/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wystrój Świąteczny w Gminie Głuszyca.

Nr 7/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na realizację zadania związanego z wynajmem sprzętu i świadczeniem usług transportowych do wykonania zadań w ramach robót publicznych i innych zleconych przez Gminę Głuszyca w 2012 roku.

Nr 6/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych.

Nr 5/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych.

Nr 4/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy.

Nr 3/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzezcz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 2/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości na 2012 rok.

Nr 1/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca na rok 2012.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |