Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

Głuszyca, 02-04-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA 

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W dniu 11 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
1) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 454/1, o powierzchni 0,0387 ha, obręb Głuszyca Górna, opisana w KW Wałbrzych 79018/2.
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak planu zagospodarowania przestrzennego
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 05 maja 2011 r., drugi – w dniu 06 lipca 2011 r zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 000,00zł
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Kłodzka w Głuszycy Górnej– działka nr 454/1” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 maja 2012 roku do godz. 16:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 1 100, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 maja 2012 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej
11) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
12) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
13) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
14) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
15) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 414/63 o powierzchni 0,0020 ha
( MAPA )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 414/74 o powierzchni 0,0020 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - KS – Tereny komunikacji drogowej, parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 500,00 zł
Wielkość wadium - 350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 30-03-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do właścicieli działek graniczących z działką nr 392/1
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 392/1 o powierzchni 0,0719 ha
Położenie nieruchomości - SIERPNICA – OBRĘB 0005
Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) - 83854/5
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości – 7 000,00 zł
Wielkość wadium - 700,00 zł
Przetarg (OTWARCIE OFERT) zostanie przeprowadzony w dniu 27 KWIETNIA 2012
roku (PIĄTEK), o godz. 1000 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu
Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.


Głuszyca, 19-03-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

 

Że w dniu 16 marca 2012 roku o godz.10:00 i o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miały miejsce przetargi:

1) I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 414/65 o powierzchni 0,0019 ha
położonej przy ul. Pionierów w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 300, 00 zł. Wadium 330, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

2) II przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 414/66 o powierzchni 0,0019 ha
położonej przy ul. Pionierów w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 300, 00 zł. Wadium 330, 00 zł.

Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 16 marca 2012 r. do dnia 24 marca 2012 r.

Głuszyca, 13-03-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 417/32 o powierzchni 0,5221 ha ( MAPA )             
Numer księgi wieczystej - BRAK
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE  – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY USŁUG I OBSŁUGI KOMUNIKACJI
Cena wywoławcza nieruchomości - 501 000,00 zł
Wielkość wadium - 50 100,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 06 KWIETNIA 2012 roku (PIĄTEK),o godz. 12:00  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul.Grunwaldzkiej 55

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
DZIAŁKI NR 327/2 o powierzchni 0,1562 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 89 000,00 zł
Wielkość wadium - 8 900,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/3 o powierzchni 0,1254 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 73 000,00 zł
Wielkość wadium - 7 300,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/4 o powierzchni 0,1187 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 67 000,00 zł
Wielkość wadium - 6 700,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 10:30  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/5 o powierzchni 0,1187 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 88 000,00 zł
Wielkość wadium - 8 800,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 10:45  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 49 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 900,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 1130  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 54 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 400,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 1145  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 42 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 200,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 11:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 56 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 600,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2012 roku (piątek),o godz. 1115  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 130
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 130 o powierzchni 0,1893 ha
Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) - 80606/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości – 15 000,00 zł
Wielkość wadium - 1 500,00 zł
Przetarg (OTWRCIE OFERT) zostanie przeprowadzony w dniu 06 KWIETNIA 2012 roku (PIĄTEK), o godz. 1215  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego  w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55


Głuszyca, 14-02-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 414/66 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)
Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  - KS - Tereny komunikacji drogowej parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 300,00 zł
Wielkość wadium                         -      330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2012 roku (piątek), o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 414/65 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  - KS - Tereny komunikacji drogowej parkingi, garaże, place manewrowe (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 300,00 zł
Wielkość wadium                        -      330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2012 roku (piątek), o godz. 1015 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 03-02-2012 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

 informuje, że w dniu 03 lutego 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 414/66 o powierzchni 0,0019 ha położonej przy ul. Pionierów w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 300, 00 zł. Wadium 330, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Głuszyca, 24-01-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 130

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 130 o powierzchni 0,1893 ha

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej   -  KW (gruntowa) - 80606/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości – 21 000,00 zł
Wielkość wadium                         -  2 100,00 zł

Głuszyca, dnia 09.01.2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/66 o powierzchni 0,0019 ha.

Głuszyca, 19-12-2011 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

 

 

informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 414/70 o powierzchni 0,0019 ha  położonej przy ul. Pionierów w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 300, 00 zł. Wadium 330, 00 zł.
Działka została sprzedana. Nabywca Państwo Jadwiga i Grzegorz Więcławscy.

informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 roku o godz. 1015  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 414/71 o powierzchni 0,0019 ha  położonej przy ul. Pionierów w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 300, 00 zł. Wadium 330, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Głuszyca, 15-12-2011 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuje, że w dniu 15 GRUDNIA 2011 roku o godz. 1000 i o godz.. 1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 137/1 o powierzchni 0,0194 ha i działki nr 135/8 o powierzchni 0,0169 ha położonych w Łomnicy.
Cena wywoławcza – dz. nr 137/1 – 5 000, 00 zł. Wadium 500, 00 zł.
Działka została sprzedana. Nabywca Pani Wiesława Buczek.
Cena wywoławcza – dz. nr 135/8 - 4 500, 00 zł. Wadium 450, 00 zł.
Działka została sprzedana. Nabywca Pani Wiesława Buczek.

Informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 roku o godz. 1030  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha , powierzchnia budynku 1415,54 m2 położonej przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 1 600 000, 00 zł. Wadium 160 000, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, 14-12-2011 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego o powierzchni 45,85 m2  położonego przy ul. Kłodzkiej 12 w Głuszycy Górnej.
Cena wywoławcza 69 000,00 zł. Wadium 6 900,00 zł
Lokal użytkowy nie został sprzedany.

Głuszyca, 29-11-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy.

Głuszyca, 18-11-2011 r

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/70
o powierzchni 0,0019 ha  (
mapa)

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium                          - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek), o godz. 1:000 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 414/71
 o powierzchni 0,0019 ha (
mapa)

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 300,00 zł
Wielkość wadium                          - 330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55

Głuszyca, 15-11-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY
NA CELE USŁUG MEDYCZNYCH
.

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA, obręb 0002
Numer księgi wieczystej - 20508/6 (Wałbrzych)
Opis nieruchomości - DZIAŁKA NR 109/2 O POW. 0,6421 ha,
                               pow. budynku - 1415,54 m2
RODZAJ UŻYTKU – Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości - 1 600 000,00 zł
Wielkość wadium                           - 160 000,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 10:30  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 15-11-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY

 • NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 135/8 o powierzchni 0,0169 ha
  Położenie nieruchomości - ŁOMNICA – OBRĘB 0004
  Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) - 54299/4
  Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – B – tereny mieszkaniowe
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
  Cena wywoławcza nieruchomości – 4 500,00
  Wielkość wadium - 450,00 zł
 • NA SPRZEDAś - DZIAŁKI NR 137/1 o powierzchni 0,0194 ha
  PołoŜenie nieruchomości - ŁOMNICA – OBRĘB 0004
  Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) - 77365/5
  Opis nieruchomości - RODZAJ UśYTKU – PsIV – Pastwiska trwałe
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Brak planu zagospodarowania
  Cena wywoławcza nieruchomości – 5 000,00
  Wielkość wadium - 500,00 zł

BURMISTRZ GŁUSZYCY
informuje, że w dniu 14 listopada 2011 roku

Głuszyca, 09-11-2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY uL. KŁODZKIEJ 12

 • Powierzchnia lokalu  - 45, 85  m2
  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi - 3769/10 000

CENA WYWOŁAWCZA  69 000 zł
WADIUM                        6 900 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  14 grudnia  2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej, pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

Głuszyca, 08-11-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuje, że w dniu 04 listopada 2011 roku o godz. 12:30  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż:

Ddziałki nr 72 o powierzchni 0,2215 ha i działki nr 565 o powierzchni 0,0209 ha położonych w Głuszycy Górnej.

Cena wywoławcza – 25 000, 00 zł. Wadium 2 500, 00 zł.
Działka została sprzedana. Nabywca Pan Wiesław Tomalik.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 04 listopada 2011 r. do dnia 12 listopada 2011 r.

BURMISTRZ
(-) Alicja Ogorzelec


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 04 LISTOPADA 2011 roku w godz. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 , 11:30 ,11:45 ,12:00 ,12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości:

 1. Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 84 000,00 zł
  Wielkość wadium - 8 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działka nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 70 000,00 zł
  Wielkość wadium - 7 000,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 3. Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 64 000,00 zł
  Wielkość wadium - 6 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 4. Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 84 000,00 zł
  Wielkość wadium - 8 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 5. Działka NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
  Wielkość wadium - 4 000,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 6. Działka NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 46 000,00 zł
  Wielkość wadium - 4 600,00 zł
  Działka została sprzedana. Nabywca, Państwo Grażyna i Wiesław Gołębiewscy.
 7. Działka NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 56 000,00 zł
  Wielkość wadium - 5 600,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 8. Działka NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 47 000,00 zł
  Wielkość wadium - 4 700,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 9. Działka NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 51 000,00 zł
  Wielkość wadium - 5 100,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 10. Działka NR 454/1 o powierzchni 0,0387 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości - 21 000,00 zł
  Wielkość wadium 2 100,00 zł
  Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 04 listopada 2011 r. do dnia 12 listipada 2011 r.

BURMISTRZ
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 11-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/67 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane –
Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 300,00 zł
Wielkość wadium                       -     
330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/68 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    - 
3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -      350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1015  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/75 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -     
350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1030  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

Głuszyca, 06-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY
NA CELE USŁUG MEDYCZNYCH (
mapka)
 

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA, obręb 0002
Numer księgi wieczystej   -  20508/6 (Wałbrzych)
Opis nieruchomości          - DZIAŁKA NR 109/2 O POW. 0,6421 ha,
                                       - pow. budynku - 1415,54 m2
RODZAJ UŻYTKU – Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości   -   1 800 000,00 zł
Wielkość wadium                            -   180 000,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 07 listopada 2011 roku (poniedziałek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 05-10-2011 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 04 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,
zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania
:

 • o godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczona numerem 327/2, o powierzchni 0,1562 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1015 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/3, o powierzchni 0,1254 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1030 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/4, o powierzchni 0,1187 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1045 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/5, o powierzchni 0,1606 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1100 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/1, o powierzchni 0,0937 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1115 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/2, o powierzchni 0,1092 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1130 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/3, o powierzchni 0,1355 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1145 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/2, o powierzchni 0,1111 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
 • o godz. 1200 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/3, o powierzchni 0,1237 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
 • o godz. 1215 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 454/1, o powierzchni 0,0387 ha, obręb Głuszyca Górna, opisana w KW Wałbrzych 79018/2.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 72 o powierzchni 0,2215 ha
I DZIAŁKI NR 565 o powierzchni 0,0209 ha

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA GÓRNA
Numer księgi wieczystej   -  Wałbrzych 21041
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – N, Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  teren usług komunikacji drogowej - parkingi
Cena wywoławcza nieruchomości    -  25 000,00 zł
Wielkość wadium                        -     2 500,00 zł


Głuszyca, dnia 08.11.2011r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

informuje, że w dniu 07 listopada 2011 roku o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha , powierzchnia budynku 1415,54 m2 położonej przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy.

Cena wywoławcza – 1 800 000, 00 zł. Wadium 180 000, 00 zł.

Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 07 listopada 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r.

BURMISTRZ
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, dnia 27.10.2011r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że  w dniu  27  października  2011   roku o   godz.1000 w  siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 45,85 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 12 w Głuszycy Górnej

Cena wywoławcza 70 000,00 zł. Wadium 7 000,00 zł
Lokal użytkowy nie został sprzedany.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 27.10.2011 roku do dnia 03.11.2011 roku.

Zastępca Burmistrza
/-/ Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 11-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/67 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane –
Bp

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |