Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 20 grudnia 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 29 grudnia 2011 r. o godz. 10:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  nr  14/2011, 15/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011.
 4. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
 5. Sprawozdania  z  prac Komisji   za  2011 r.
 6. Informacja dot. Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółki z o.o w Głuszycy.
 7. Podjęcie uchwał :
  7.1. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015,
  7.2. w sprawie  przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2012-2022,
  7.3. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej położonej na  działce nr 392/1, obręb Sierpnica, Gmina Głuszyca,
  7.4. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej położonej na działce nr 253/1, obręb 1 Głuszyca,
  7.5. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy,
  7.6. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy,
  7.7. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy,
  7.8. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy,
  7.9. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy,
  7.10. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2011rok  Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011r z  późniejszymi zmianami w budżecie na 2011 rok,
  7.11. w sprawie zmiany Uchwały V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia  2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
 8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy
(-) Grzegorz Pieroń

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |