Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 14 listopada 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 21 listopada 2011 r. o godz. 9:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.
 4. Podjęcie uchwał:
  4.1.  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2011rok Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011r z późniejszymi zmianami w budżecie na 2011 rok,
  4.2.  w sprawie zmiany Uchwały V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025,
  4.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4.4. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny,  podatek leśny i podatek od nieruchomości,
  4.5. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  4.6. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 5. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy
(-) Grzegorz Pieroń

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |